REG MIS | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา กลับหน้าแรก

- Report#44_1 -
รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชา รายภาค
ภาคการศึกษาที่ : 2 ปีการศึกษา : 2556
ระดับ : ปริญญาตรี
คณะ : เทคนิคการแพทย์ ชั้นปี : 55
 
No.
รหัสนักศึกษา
ชื่อ
นามสกุล
1
551110002
กนกวรรณ
ง๊ะสมัน
2
551110015
จุมัยลาห์
เจ๊ะแว
3
551110017
ฉันทนัดดา
บูรณภัทรโชติ
4
551110019
เฉลิมณุวัตร
เสมอใจ
5
551110021
ชญาภา
เข็มเพชร
6
551110023
ชนนิกานต์
สัจจมงคล
7
551110024
ชนม์นิภา
นิลพันธุ์
8
551110026
ชุติกาญจน์
แก้วคำ
9
551110033
ณัฐษมล
วุทธีรพล
10
551110035
ธงทิว
ไพเราะ
11
551110036
ธนพงษ์
ฉัตรบุญวาสน์
12
551110042
นภัสกร
กสิบุตร
13
551110044
บุรฉัตร
ตุงคศิริวัฒน์
14
551110047
ปพิชญา
สอนศรีสุวรรณ์
15
551110048
ประทีป
ดีขุน
16
551110050
ปาจรีย์
โพธิ์ทอง
17
551110051
ปานวาด
ศรีวรรณ
18
551110052
ปารียา
สมศักดิ์
19
551110053
เปรมกมล
คำลือ
20
551110054
พงศ์พัชรา
ภูวเรืองพัฒน์
21
551110055
พรชนก
เกิงฝาก
22
551110056
พรรณิดา
อาจศรี
23
551110059
พิจิตรา
สุจิตพิริยกิจ
24
551110060
พิชชาพร
รังษี
25
551110061
พิชญา
ส่องสี
26
551110063
พิมพ์ใจ
คุณา
27
551110065
ไพรัช
ประภาสรุ่งเรือง
28
551110066
ภานุชนารถ
ชิขุนทด
29
551110070
ยลดา
รวีโชติรัตนา
30
551110072
รัชฎาภรณ์
สมบัติใหม่
31
551110073
รัฐพร
อุทัยมงคล
32
551110074
รัตติยา
สุรินต๊ะ
33
551110076
วชิรวิทย์
กอธนสิน
34
551110077
วรพงศ์
เขาดี
35
551110078
วรรณชัย
พรมชาติ
36
551110079
วรรษชล
กันทะวิโร
37
551110080
วรวุฒิ
ชาวแพะ
38
551110081
วศิน
บุญเฉลียว
39
551110085
วิภาวี
อินจันทร์
40
551110090
ศิวกร
สังขิริ
41
551110094
สมพร
บุญปราบ
42
551110095
สมวรรณ
แก้วแสงทองเจริญ
43
551110102
สุธินี
คำภีระ
44
551110105
อโน
เอ็ค
45
551110107
อรุณี
ตุงคะศิริ
46
551110108
อลงกรณ์
ศิริพันธุ์
47
551110112
อารีรัตน์
ปันคำ
48
551110116
กฤติยา
อินต๊ะยศ
49
551110123
จุฑามาส
สัตยดิษฐ์
50
551110125
ชนากานต์
จันทร์สุข
51
551110126
ชนากานต์
ชอบชน
52
551110127
ชนิตา
เนียมทอง
53
551110128
ชลธิชา
สุริยะ
54
551110130
ฌัลลิกา
ทิพย์ฝั้น
55
551110132
ฐาปนี
ปะนันแปง
56
551110150
ปิ่นทอง
อินต๊ะแก้ว
57
551110162
วรรณิกา
นวลตา
58
551110163
วรางคณา
สุขุมเจริญ
59
551110171
ศุภวิชญ์
อำไพวรรณ
60
551110178
อรทัย
เมืองมูล
61
551110180
อัจฉริยา
ปัญญาแก้ว
62
551110181
อารียา
ปิติสุวรรณรัตน์
63
551110183
กนกวรรณ
ปันยศ
64
551110184
กัญญาพัชร์
นิรันดร์กาล
65
551110185
กิตติพัทธ์
เมฆฉาย
66
551110186
กิตติพันธ์
ยอดยา
67
551110187
กิติพงษ์
กัณทะมูล
68
551110188
เกวลิน
รักษ์ทินกร
69
551110189
จันทรวัทน์
ต่างใจ
70
551110190
จาริณี
เวียงทอง
71
551110191
จิโรจน์
มูลสาร
72
551110192
จุฑามาศ
กาศเกษม
73
551110193
จุฑามาศ
เรือนดี
74
551110194
จุฑารัตน์
ปันทะราช
75
551110196
ฉันทิกา
พลพานิช
76
551110197
ชนกานต์
อ่อนน้อมดี
77
551110199
ชนาธิป
โอสถสงเคราะห
78
551110200
ชนิษฐา
มีทรัพย์
79
551110201
ชยางกูร
โณหลักหมื่น
80
551110202
ชลธิดา
ประยูร
81
551110203
ชลิดา
จันทร์เส็ง
82
551110204
ชาญชิต
พัชรพันธกานต์
83
551110205
ชิษณุพงศ์
แก้วจีน
84
551110206
ญาณิศา
พิจารณา
85
551110207
ณัฏฐนันท์
กิจจานุลักษณ์
86
551110208
ณัฐดนัย
ทาศรี
87
551110209
ดวงหทัย
ปสันตา
88
551110210
ทรงรักษ์
เดชภิรัตนมงคล
89
551110211
ธวัลพร
แก้วศรี
90
551110212
ธีย์ดนัย
เทพศิริ
91
551110213
นคร
เวียงลอ
92
551110214
นรากร
สีหะวงษ์
93
551110215
นราภรณ์
ใหม่กอง
94
551110216
นันทิยา
บัวแก้ว
95
551110217
นัศรี
แสวงศิริผล
96
551110218
บาจรีย์
พิทาคำ
97
551110219
ปนัดดา
ปันเจริญ
98
551110221
ปิยพร
ปวงประเสริฐ
99
551110224
พรสุดา
อัครวิจิตรวงศ์
100
551110226
พิมพ์ชนก
มาละแซม
101
551110227
ภาณุรุจ
ศรีตะวรรณ
102
551110228
มณฑิตา
แซ่ย่อง
103
551110230
มุทิตา
กิตติพงษ์
104
551110232
ณิชาพร
นันตา
105
551110233
วนัชพร
วิชัยคำ
106
551110234
วริศ
ทองสุข
107
551110236
วิภาวี
ยืนสุข
108
551110237
วีระวรรณ
-
109
551110238
วีรานันท์
เสนานัย
110
551110239
ศิรวัฒน์
จินดาขันธ์
111
551110240
สิริวิมล
ศรีคำซาว
112
551110242
สุภาพร
คงไทย
113
551110243
อนงค์นาฏ
คนใจดี
114
551110244
อภิชญา
ยาวิละ
115
551110245
อมรลักษณ์
วันแก้ว
116
551110246
อรรถพล
จันทรโท
117
551110248
กมลจุฑา
อ้นเกตุ
118
551110252
จริยพร
แตงขุด
119
551110256
จินดาพร
ฤทธิ์เดช
120
551110263
ชนิกานต์
หมื่นโฮ้ง
121
551110264
ชนินทร์
สุขขะนิวาสน์
122
551110265
ฐิติรัตน์
บุญเชิด
123
551110271
ณัฐรดา
ศรีไพโรจน์
124
551110272
ณัฐวดี
เพ็งรัตนโชติ
125
551110280
ธนสุทธิ์
ปรีชาธรรมรัตน์
126
551110282
ธนารักษ์
วังทูล
127
551110290
นภเกตน์
ธนทรัพย์เกษม
128
551110291
น้ำผึ้ง
เสียงเลิศ
129
551110297
ปวีณา
ตาอิ่น
130
551110299
ปุณนาพร
อินทรรักษ์
131
551110305
พัชรพร
เมืองแก้ว
132
551110307
พัชราภรณ์
ก้อนวินิจ
133
551110311
ภาณุพงษ์
เขียวศิริ
134
551110312
ภาวนา
นิบุณกิจ
135
551110313
ยุทธติรักษ์
มหายศกุล
136
551110314
ยุวธิดา
ดงบัง
137
551110315
รวิภา
ฉัตราภรณ์พิพัฒน์
138
551110317
ระวีพร
หอมระรื่น
139
551110318
รัชดาภรณ์
เที่ยงจันตา
140
551110321
วัจนารัตน์
พันธ์วงค์
141
551110322
วันทกานต์
เจียมพานิชนันท์
142
551110323
วิลาสินี
จี้จำปา
143
551110324
ศกลวรรณ
ปาปลูก
144
551110325
ศศินันท์
เลาหศักดิ์ประสิทธิ์
145
551110326
ศุภพงษ์
ตันรัตนกุล
146
551110330
อภิเดช
ไชยสถาน
147
551110331
อภิสรา
ปันธิ
148
551110332
อมรพันธ์
บัวผัน
149
551110333
อรณี
ทาอินต๊ะ
150
551110335
อิทธิ
วชิระบงกช

 

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่