REG MIS | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา กลับหน้าแรก

- Report#44_1 -
รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชา รายภาค
ภาคการศึกษาที่ : 3 ปีการศึกษา : 2556
ระดับ : ปริญญาตรี
คณะ : เทคนิคการแพทย์ ชั้นปี : 55
 
No.
รหัสนักศึกษา
ชื่อ
นามสกุล
1
551110002
กนกวรรณ
ง๊ะสมัน
2
551110014
จิรดา
ประพรรดิสร
3
551110015
จุมัยลาห์
เจ๊ะแว
4
551110017
ฉันทนัดดา
บูรณภัทรโชติ
5
551110019
เฉลิมณุวัตร
เสมอใจ
6
551110021
ชญาภา
เข็มเพชร
7
551110023
ภูษณิศา
สัจจมงคล
8
551110024
ชนม์นิภา
นิลพันธุ์
9
551110026
ชุติกาญจน์
แก้วคำ
10
551110033
ณัฐษมล
วุทธีรพล
11
551110035
ธงทิว
ไพเราะ
12
551110036
ธนพงษ์
ฉัตรบุญวาสน์
13
551110042
นภัสกร
กสิบุตร
14
551110044
บุรฉัตร
ตุงคศิริวัฒน์
15
551110047
ปพิชญา
สอนศรีสุวรรณ์
16
551110048
ประทีป
ดีขุน
17
551110050
ปาจรีย์
โพธิ์ทอง
18
551110051
ปานวาด
ศรีวรรณ
19
551110052
ปารียา
สมศักดิ์
20
551110053
เปรมกมล
คำลือ
21
551110054
พงศ์พัชรา
ภูวเรืองพัฒน์
22
551110055
พรชนก
เกิงฝาก
23
551110056
พรรณิดา
อาจศรี
24
551110059
พิจิตรา
สุจิตพิริยกิจ
25
551110060
พิชชาพร
รังษี
26
551110061
พิชญา
ส่องสี
27
551110063
พิมพ์ใจ
คุณา
28
551110065
ไพรัช
ประภาสรุ่งเรือง
29
551110066
ภานุชนารถ
ชิขุนทด
30
551110070
ยลดา
รวีโชติรัตนา
31
551110072
รัชฎาภรณ์
สมบัติใหม่
32
551110073
รัฐพร
อุทัยมงคล
33
551110074
รัตติยา
สุรินต๊ะ
34
551110076
วชิรวิทย์
กอธนสิน
35
551110077
วรพงศ์
เขาดี
36
551110078
วรรณชัย
พรมชาติ
37
551110079
วรรษชล
กันทะวิโร
38
551110080
วรวุฒิ
ชาวแพะ
39
551110081
วศิน
บุญเฉลียว
40
551110085
วิภาวี
อินจันทร์
41
551110090
ศิวกร
สังขิริ
42
551110094
สมพร
บุญปราบ
43
551110095
สมวรรณ
แก้วแสงทองเจริญ
44
551110102
สุธินี
คำภีระ
45
551110105
อโน
เอ็ค
46
551110107
อรุณี
ตุงคะศิริ
47
551110108
อลงกรณ์
ศิริพันธุ์
48
551110112
อารีรัตน์
ปันคำ
49
551110116
กฤติยา
อินต๊ะยศ
50
551110123
จุฑามาส
สัตยดิษฐ์
51
551110125
ชนากานต์
จันทร์สุข
52
551110126
ชนากานต์
ชอบชน
53
551110127
ชนิตา
เนียมทอง
54
551110128
ชลธิชา
สุริยะ
55
551110130
ฌัลลิกา
ทิพย์ฝั้น
56
551110132
ฐาปนี
ปะนันแปง
57
551110150
ปิ่นทอง
อินต๊ะแก้ว
58
551110162
วรรณิกา
นวลตา
59
551110163
วรางคณา
สุขุมเจริญ
60
551110171
ศุภวิชญ์
อำไพวรรณ
61
551110173
สโรชา
สิงห์ตาแก้ว
62
551110178
อรทัย
เมืองมูล
63
551110180
อัจฉริยา
ปัญญาแก้ว
64
551110181
อารียา
ปิติสุวรรณรัตน์
65
551110183
กนกวรรณ
ปันยศ
66
551110184
กัญญาพัชร์
นิรันดร์กาล
67
551110185
กิตติพัทธ์
เมฆฉาย
68
551110186
กิตติพันธ์
ยอดยา
69
551110187
กิติพงษ์
กัณทะมูล
70
551110188
เกวลิน
รักษ์ทินกร
71
551110189
จันทรวัทน์
ต่างใจ
72
551110190
จาริณี
เวียงทอง
73
551110191
จิโรจน์
มูลสาร
74
551110192
จุฑามาศ
กาศเกษม
75
551110193
จุฑามาศ
เรือนดี
76
551110194
จุฑารัตน์
ปันทะราช
77
551110196
ฉันทิกา
พลพานิช
78
551110197
ชนกานต์
อ่อนน้อมดี
79
551110198
ชนะภัย
สายบุญยงค์
80
551110199
ชนาธิป
โอสถสงเคราะห
81
551110200
ชนิษฐา
มีทรัพย์
82
551110201
ชยางกูร
โณหลักหมื่น
83
551110202
ชลธิดา
ประยูร
84
551110203
ชลิดา
จันทร์เส็ง
85
551110204
ชาญชิต
พัชรพันธกานต์
86
551110205
ชิษณุพงศ์
แก้วจีน
87
551110206
ญาณิศา
พิจารณา
88
551110207
ณัฏฐนันท์
กิจจานุลักษณ์
89
551110208
ณัฐดนัย
ทาศรี
90
551110209
ดวงหทัย
ปสันตา
91
551110210
ทรงรักษ์
เดชภิรัตนมงคล
92
551110211
ธวัลพร
แก้วศรี
93
551110212
ธีย์ดนัย
เทพศิริ
94
551110213
นคร
เวียงลอ
95
551110214
นรากร
สีหะวงษ์
96
551110215
นราภรณ์
ใหม่กอง
97
551110216
นันทิยา
บัวแก้ว
98
551110217
นัศรี
แสวงศิริผล
99
551110218
บาจรีย์
พิทาคำ
100
551110219
ปนัดดา
ปันเจริญ
101
551110220
ปาณิสรา
ปัญญาสอาด
102
551110221
ปิยพร
ปวงประเสริฐ
103
551110223
พรรณวิชช์
มาลาวัลย์
104
551110224
พรสุดา
อัครวิจิตรวงศ์
105
551110226
พิมพ์ชนก
มาละแซม
106
551110227
ภาณุรุจ
ศรีตะวรรณ
107
551110228
มณฑิตา
แซ่ย่อง
108
551110230
มุทิตา
กิตติพงษ์
109
551110232
ณิชาพร
นันตา
110
551110233
วนัชพร
วิชัยคำ
111
551110234
วริศ
ทองสุข
112
551110236
วิภาวี
ยืนสุข
113
551110237
วีระวรรณ
ไม่มีชื่อสกุล
114
551110238
วีรานันท์
เสนานัย
115
551110239
ศิรวัฒน์
จินดาขันธ์
116
551110240
สิริวิมล
ศรีคำซาว
117
551110241
สุธีร
เอกเจริญสุข
118
551110242
สุภาพร
คงไทย
119
551110243
อนงค์นาฏ
คนใจดี
120
551110244
อภิชญา
ยาวิละ
121
551110245
อมรลักษณ์
วันแก้ว
122
551110246
อรรถพล
จันทรโท
123
551110248
กมลจุฑา
อ้นเกตุ
124
551110252
จริยพร
แตงขุด
125
551110256
จินดาพร
ฤทธิ์เดช
126
551110259
จิสบา
จินกระวี
127
551110263
ชนิกานต์
หมื่นโฮ้ง
128
551110264
ชนินทร์
สุขขะนิวาสน์
129
551110265
ฐิติรัตน์
บุญเชิด
130
551110271
ณัฐรดา
ศรีไพโรจน์
131
551110272
ณัฐวดี
เพ็งรัตนโชติ
132
551110280
ธนสุทธิ์
ปรีชาธรรมรัตน์
133
551110282
ธนารักษ์
วังทูล
134
551110290
นภเกตน์
ธนทรัพย์เกษม
135
551110291
น้ำผึ้ง
เสียงเลิศ
136
551110297
ปวีณา
ตาอิ่น
137
551110299
ปุณนาพร
อินทรรักษ์
138
551110305
พัชรพร
เมืองแก้ว
139
551110307
พัชราภรณ์
ก้อนวินิจ
140
551110311
ภาณุพงษ์
เขียวศิริ
141
551110312
ภาวนา
นิบุณกิจ
142
551110313
ยุทธติรักษ์
มหายศกุล
143
551110314
ยุวธิดา
ดงบัง
144
551110315
รวิภา
ฉัตราภรณ์พิพัฒน์
145
551110317
ระวีพร
หอมระรื่น
146
551110318
รัชดาภรณ์
เที่ยงจันตา
147
551110321
วัจนารัตน์
พันธ์วงค์
148
551110322
วันทกานต์
เจียมพานิชนันท์
149
551110323
วิลาสินี
จี้จำปา
150
551110324
ศกลวรรณ
ปาปลูก
151
551110325
ศศินันท์
เลาหศักดิ์ประสิทธิ์
152
551110326
ศุภพงษ์
ตันรัตนกุล
153
551110330
อภิเดช
ไชยสถาน
154
551110331
อภิสรา
ปันธิ
155
551110332
อมรพันธ์
บัวผัน
156
551110333
อรณี
ทาอินต๊ะ
157
551110335
อิทธิ
วชิระบงกช

 

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่