REG MIS | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา กลับหน้าแรก

- Report45_1 -
รายชื่อนักศึกษาที่มีสถานภาพ
ภาคการศึกษา : 2 ปีการศึกษา 2556
ระดับ : ปริญญาตรี
คณะ : นิติศาสตร์ ชั้นปี : 51
 
No.
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
1
512010014
นาย
ทันธรรม
สกุลบุญกว้าง
2
512010023
นาย
ทันสิษฐ์
ทะกันจร
3
512012031
นางสาว
ณัฏฐา
คำภีละ
4
512012032
นาย
รัฐธีย์
ชาดชนาภา
5
512012036
นาย
ณัฐพันธ์
นำพล
6
512012053
นาย
ประกิต
พลทา
7
512012069
นางสาว
พรยมล
วิเชียรสรรค์
8
512012072
นางสาว
พัณณ์ชยา
เมธาฐิตเศรษฐ์
9
512012125
นางสาว
อังศุมาริน
ชุมศรี

 

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่