REG MIS | ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา กลับหน้าแรก

- Report45_1 -
รายชื่อนักศึกษาที่มีสถานภาพ
ภาคการศึกษา : 1 ปีการศึกษา 2557
ระดับ : ปริญญาตรี
คณะ : นิติศาสตร์ ชั้นปี : 51
 
No.
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
1
512010014
นาย
ทันธรรม
สกุลบุญกว้าง
2
512010023
นาย
ทันสิษฐ์
ทะกันจร
3
512012031
นางสาว
ณัฏฐา
คำภีละ
4
512012032
นาย
รัฐธีย์
ชาดชนาภา
5
512012036
นาย
ณัฐพันธ์
นำพล
6
512012053
นาย
ประกิต
พลทา

 

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่