ดาวน์โหลดหนังสือขอผ่อนผันชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศเลขที่นั่งสอบ วันที่ 9 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป


วิธีการค้นหา: หากต้องการค้นหาสาขาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้พิมพ์เฉพาะบางคำ เช่น "วิศว" หรือ "ไฟฟ้า" เป็นต้น

ตาราง วัน เวลา สอบคัดเลือก

ผู้สมัครสอบโปรดทราบ 
     1. โปรดอ่านประกาศรับสมัครและขั้นตอนการสมัครให้ละเอียด หากมีข้อสงสัย ให้สอบถามที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร.053-943071 ต่อ 108, 131 - 134 ในวัน และเวลาราชการ
     2. วิธีการสมัครสอบประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบต้องดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบถ้วน ตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
     3. เลขประจำตัวประชาชน, ชื่อ - นามสกุล ของผู้สมัครจะใช้ในการยืนยันตัวบุคคล ทั้งในขั้นตอนการสมัครสอบและการเข้าสอบ ฉะนั้นจึงต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง...คลิกที่นี่ ...เพื่ออ่านรายละเอียดขั้นตอนการสมัคร
     4. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูล โรงเรียนที่เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น ม.4-6 ให้ถูกต้อง
     5. ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2556 ผู้สมัครจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลอันดับการเลือกได้ แต่ยังสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้
ปฏิทินการสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2557

วัน เดือน ปี กิจกรรม
วันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 นักเรียนดำเนินการสมัครทาง Internet เว็บนี้ (เริ่มเวลา 09.00 น.)
วันที่ 13-16 สิงหาคม 2556 โรงเรียนส่งใบสมัครและเอกสารให้มหาวิทยาลัย
วันที่ 10-20 กันยายน 2556 นักเรียนดำเนินการสมัครโครงการแพทย์ชนบท/ODOD ทาง Internet เว็บนี้
วันที่ 9 ตุลาคม 2556 ประกาศเลขที่นั่งสอบ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/จำนวนโควตาที่จัดสรรให้ และผู้สมัครพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบทาง www.reg.cmu.ac.th
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ประกาศผังห้องสอบทาง http://www3.reg.cmu.ac.th/quota/57/examno/ ผู้สมัครพิมพ์ผังห้องสอบของตัวเองเพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบ
วันที่ 21-22 ธันวาคม 2556 ดำเนินการสอบคัดเลือกตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
วันที่ 10 มกราคม 2557 ประกาศผลการสอบข้อเขียนทาง  www.reg.cmu.ac.th
วันที่ 13 มกราคม 2557 ทดสอบความพร้อมและตรวจร่างกาย คณะแพทยศาสตร์ โครงการแพทย์ชนบท/ODOD/
วันที่ 16 มกราคม 2557 ตรวจร่างกาย คณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม
วันที่ 17 มกราคม 2557 สอบสัมภาษณ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม
วันที่ 18 มกราคม 2557 สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา เอกซเรย์ คณะแพทยศาสตร์ โครงการแพทย์ชนบท/ODOD, คณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม
วันที่ 25-26 มกราคม 2557

สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย เอกซเรย์ผู้สอบผ่านข้อเขียน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกคณะยกเว้นคณะแพทยศาสตร์ โครงการร่วม แพทย์ชนบท/ODOD และคณะทันตแพทยศาสตร์ โครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม
มหาวิทยาลัยจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศผลการสอบข้อเขียน

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทาง www.reg.cmu.ac.th
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2557 ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เข้าระบบพิมพ์เอกสารไปชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านธนาคา
วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 วันสุดท้ายของการส่งรายชื่อผ่อนผันการเสียค่าธรรมเนียมการศึกษา (คณะที่นักศึกษาสังกัด)
วันที่ 29 พฤษภาคม -2 มิถุนายน 2557 นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านระบบ Clearing House  ทาง website  www.cuas.or.th
วันที่ 7 มิถุนายน 2557 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทาง Internet http://www.reg.cmu.ac.th
วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2557 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา