ดาวน์โหลดหนังสือขอผ่อนผันชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศเลขที่นั่งสอบ วันที่ 9 ตุลาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป


วิธีการค้นหา: หากต้องการค้นหาสาขาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้พิมพ์เฉพาะบางคำ เช่น "วิศว" หรือ "ไฟฟ้า" เป็นต้น

ตาราง วัน เวลา สอบคัดเลือก

ขั้นตอนการดำเนินการของโรงเรียน
เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 ทางโรงเรียนสามารถดำเนินการต่าง ๆ ดังนี้
1. ในระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2556 โรงเรียนสามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบ เพื่อดูรายชื่อนักเรียนของท่าน ที่สมัครสอบ
2. ตั้งแต่วันที่ 10-16 สิงหาคม 2556 โรงเรียนจะต้องดำเนินการ คือ
  2.1 พิมพ์รายชื่อนักเรียนที่สมัครสอบทั้งหมด เพื่อใช้ในการตรวจเช็ค นักเรียนที่มาชำระเงิน/ไม่ชำระเงิน
  2.2 กรณีที่ครบกำหนด ที่ทางโรงเรียนจะต้องโอนเงินค่าสมัคร และส่งใบสมัครมายังมหาวิทยาลัยแล้ว แต่ยังมีนักเรียนบางคนที่ยังไม่ได้มาชำระเงิน ให้ทางโรงเรียนคลิกคำว่า "คลิกเพื่อยกเลิก" ของนักเรียนที่ยังไม่ได้ชำระเงิน
  2.3 ตรวจสอบความถูกต้องของหลักฐานใบสมัครของนักเรียน รวบรวมเงินจากนักเรียน แล้วนำโอนที่ธนาคารตามระบุ
3. สิ่งที่จะต้องพิมพ์ส่งทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13 - 16 สิงหาคม 2556
  3.1 รายงานเอกสารหมายเลข 1"บัญชีสรุปยอดเงินรายได้จากการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือฯ ปีการศึกษา 2557" (ฉบับตัวจริง, ฉบับสำเนา)
  3.2 รายงานเอกสารหมายเลข 2 "รายชื่อผู้สมัครสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือฯ ประจำปีการศึกษา 2557" สำหรับปะหน้าเอกสารสมัครของนักเรียน
  3.3 รายงานเอกสารหมายเลข 2 "รายชื่อผู้สมัครสอบโครงการผลิตทันตแพทย์เพิ่ม ประจำปีการศึกษา 2557" สำหรับปะหน้าเอกสารสมัครของนักเรียน
  3.4 รายงานเอกสารหมายเลข 2 "รายชื่อผู้สมัครสอบโครงการเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2557" สำหรับปะหน้าเอกสารสมัครของนักเรียน
  3.5 ใบแจ้งการชำระเงินค่าสมัครเข้าศึกษาในเขตพัฒนาภาคเหนือฯ
  3.6 พิมพ์ใบสำคัญรับเงิน
  3.7 รวบรวมเอกสารการสมัครของนักเรียนที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว พร้อมหลักฐานการชำระเงินของโรงเรียน