English Version

คู่มือการลงทะเบียนบนระบบอินเทอร์เน็ต | กำหนดการลงทะเบียน | ตารางการประมวลผล


สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

      สรุปผลการลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน (มชท.52)
      ผลการลงทะเบียน ณ วันชำระเงิน ( มชท.50)
      ค้นหารายวิชาที่เปิดสอน
      กำหนดการลงทะเบียน
      ตารางการประมวลผล
      รายชื่อนักศึกษา drop ติดอักษร W
      Login ลาพักการศึกษา เพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
      Login เข้าสู่ระบบเข้าใช้บริการ ออนไลน์
(ถอนกระบวนวิชา W, ขออักษร V)

      สรุปผลการลงทะเบียน ณ ปัจจุบัน (มชท.52)
      ผลการลงทะเบียน ณ วันชำระเงิน ( มชท.50)
      Login ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
      การลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
     สรุปผลการลงทะเบียนเพื่อใช้บริการของมหาวิทยาลัย
      ค้นหารายวิชาที่เปิดสอน
      กำหนดการลงทะเบียน
      ตารางการประมวลผล
      รายชื่อนักศึกษา drop ติดอักษร W
      Login เข้าสู่ระบบเข้าใช้บริการ ออนไลน์
(ถอนกระบวนวิชา W, ขออักษร V)

 

สำหรับภาควิชา สำหรับอาจารย์
      Login เข้าสู่ระบบภาควิชา
      ค้นหารายวิชาที่เปิดสอน
      กำหนดการลงทะเบียน
      รายชื่อนักศึกษา drop ติดอักษร W
      วิชาศึกษาทั่วไป General Education      Login เข้าสู่ระบบอาจารย์
      ค้นหารายวิชาที่เปิดสอน
      กำหนดการลงทะเบียน
      รายชื่อนักศึกษา drop ติดอักษร W


ตารางสอบกลางภาค | ตารางสอบปลายภาค | ตารางสอบกลางภาคของคณะ

        ขณะนี้เวลา 23:55:10 มีผู้เข้าใช้งาน 191 คน
ข้อมูลลงทะเบียน ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2555