การรายงานตัวเข้าพักในหอพักนักศึกษา


เนื่องจากสำนักงานหอพักนักศึกษา ได้สำรองที่พักจำนวนหนึ่งให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งอาจไม่เพียงพอกับความต้องการของนักศึกษาทุกคน ดังนั้น ขอความร่วมมือ นักศึกษาบ้านใกล้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่จำเป็นต้องสมัครเข้าพักในหอพัก ก็ได้ เพื่อแบ่งปันที่พักให้กับเพื่อนๆ ที่มาจากต่างจังหวัด ไกลๆ

กำหนดการการเข้าพักในหอพักนักศึกษา
16-22 พ.ค. 55 : จองหอพักนักศึกษา

 • เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป จองหอพักนักศึกษา ทาง http://udo.oop.cmu.ac.th หรือ http://www.reg.cmu.ac.th
 • จำ Password ในการ Login ด้วย
 • นักศึกษาโครงการพัฒนาและส่งเสริมเยาวชนดีเด่นทางการกีฬา (นักกีฬาเท่านั้น โครงการอื่นๆ สมัครตามปกติ) จะสมัครได้เฉพาะชั้น 4 ของเฮือนอินทนิล (หอชาย 4) และ เฮือนเอื้องผึ้ง (หอหญิง 6) เท่านั้น หากตรวจพบว่าสมัครอาคารอื่น จะถูกย้ายมาอยู่อาคารที่กำหนดให้โดยอัตโนมัติ และนักศึกษาทั่วไปจะสมัครในส่วนที่เป็นห้องพักนักกีฬาไม่ได้

16-28 พ.ค. 55 : แจ้งย้ายทะเบียนราษฎร

 • ให้นักศึกษาพร้อมกับผู้ปกครองของนักศึกษา ไปขอแจ้งย้ายออกจากภูมิลำเนาเดิม มาเข้ายังทะเบียนราษฎรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ บ้านเลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนายทะเบียนจะออกใบแจ้งย้ายที่อยู่ (ทร.6 ตอน 1-2) ให้ และให้นักศึกษานำมาในวันรายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษาด้วย (เฉพาะ...นักศึกษา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ไม่ต้องย้ายทะเบียนราษฎร)
 • นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา หรือทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) อย่าพึ่งย้ายทะเบียนราษฎร ให้ยื่นเอกสารการขอทุนทุกประเภทเรียบร้อยก่อน แล้วจึงดำเนินการแจ้งย้ายปลายทาง ที่สำนักงานหอพักนักศึกษา (เฮือนลีลาวดี : หอหญิง 2)

23-28 พ.ค. 55 : Print ใบสมัคร

 • ทาง http://udo.oop.cmu.ac.th หรือ http://www.reg.cmu.ac.th

25-28 พ.ค. 55 : รายงานตัวเข้าหอพักนักศึกษา

 • หากไม่มารายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์ และจะได้จัดสรรที่พักให้กับนักศึกษาที่ยังไม่มีที่พักต่อไป
 • เอกสารที่ใช้ในการรายงานตัว
  • ใบสมัคร (Print วันที่ 23 พ.ค. 55) พร้อมติดรูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว
  • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
  • ใบแจ้งย้ายที่อยู่ (ทร.6 ตอน 1-2)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรอง
 • นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมรับน้องรถไฟ สามารถรายงานตัวเข้าหอพัก ได้ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2555

28 พ.ค. 55 : ปฐมนิเทศนักศึกษาในหอพัก

 • เวลา 16.00-19.00 น. ณ ห้องอ่านหนังสือ หอพักนักศึกษาอาคารที่นักศึกษาเข้าพัก (หากนักศึกษาที่มีความจำเป็น ไม่สามารถเข้ารับการปฐมนิเทศได้ ให้แจ้งผู้ปกครองหอพักนักศึกษาทราบล่วงหน้า)