ลำดับที่การรายงานตัวและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 46

ย้อนกลับ

คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 483 คน
ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล ชื่อปริญญา
1 500251010 สรศักดิ์ เชี่ยวชาญ ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
2 500232212 กนกพร โชคชัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
3 500232213 กนกพรรณ โชคชัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
4 4822004 กนกวรรณ ณ สงขลา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
5 520232252 กนกอร ติ๊บหลาน ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
6 520232057 กมลชนก วนาศิริ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
7 490232150 กรกมล เรืองวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
8 490231047 กรกรต ภูมมะภูติ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
9 520232253 กรรณานุช มูลคำ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
10 4822007 กรรณิการ์ ลำนักเนตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
11 510232020 กฤติมา ไทยหนุ่ม ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
12 510231038 กฤษณาพร สายรอด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
13 520232257 กัญญณัช ธรรมสอน ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
14 520232108 กัญญนันทน์ กิตติ์ชนะภิรมน์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
15 4882294 กัญญาภัคร์ อาจหาญ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
16 500232205 กัญญารัตน์ เหล็กมูล ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
17 510232183 กัลยา ธรรมขันติ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
18 500232125 กาญจนา โพธิลักษณ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
19 510231001 กาญจนา ยอดมาลี ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
20 520232210 กานดา เดชวงศ์ญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
21 520232059 เกศสุดา ใจคำ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
22 500231049 เกษมสันต์ กู่วรรณรัตน์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
23 510232125 เกียรติศักดิ์ ญาณะวงษา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
24 510232097 เกียรติสุดา ไชยเนตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
25 520232256 ขวัญชีวา อ่วมชีพ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
26 520232061 เขมจิรา บริภารักษ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
27 520232211 เขมรักษ์ กุมารสิทธิ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
28 520231076 จรรยวรรณ เทพศรีเมือง ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
29 520232235 จรัสศรี มูลศิริ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
30 520232062 จัตุพร ปูเรือน ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
31 510232185 จันทร์จิรา ก๋าตุ้ย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
32 490232131 จันทร์จิรา หนุ่มศรี ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
33 520232063 จันทรา ชัยวรรณา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
34 510231075 จาง จวิน ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
35 500232146 จาง โซ่วกัง ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
36 520232258 จารุพัทธ์ แดงสุวรรณ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
37 490232132 จิราพร บุญศรี ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
38 490232032 จุฑาทิพย์ อินต๊ะ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
39 490231002 จุฑามาศ หนุนชาติ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
40 500232104 จุฑารัตน์ จันทร์คำ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
41 490231003 ฉัตรดาว ขันจันทร์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
42 490232033 ฉันทนา กองตองกาย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
43 500232164 ชญาดา สารีโนศักดิ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
44 490232004 ชนทิชา ทองคำ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
45 520231038 ชนัญธิดา พรมมา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
46 510232136 ชไมพร สุธรรม ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
47 500232127 ชลารินทร์ สุรินจักร์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
48 490232058 ชลิดา ใจมณี ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
49 500232128 ชลิดา โอดบาง ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
50 520231110 ชวภรณ์ สุริยจันทร์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
51 490232133 ชัชชัย ดีสุหล้า ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
52 510232137 ชาลี ติยายน ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
53 520231077 ชิงเฟิง ซัน ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
54 510232026 ชุติมา ต๊ะพงษ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
55 520232064 ชุมพร แจ้งจิตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
56 520232237 ชุลีพร กอบกำ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
57 500232143 ใช่ จิน จิน ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
58 490232182 ฐิติมน แก้วฟู ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
59 520232262 ณัฐพร ขวัญคง ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
60 520232238 ณัฐมา ศุภชนานันท์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
61 510231081 ณิศรา ฐิตะดิลก ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
62 520232263 ดรุณี ไชยวงค์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
63 520232239 ดวงกมล พวงลังกา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
64 500232052 ดวงดาว บัวศรีน้ำผึ้ง ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
65 520232067 ดวงเดือน จันตา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
66 520232216 ดวงหทัย คำวัง ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
67 490232262 ทนิศยา จำปา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
68 520232069 ทรงวุฒิ ทาอุปรงค์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
69 520232264 ทวีพง ธรรมทวี ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
70 490232254 ทศพร คำทอง ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
71 510231094 ทศพิธ แป้นดวงเนตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
72 490231004 ทศสุพล ทุมประเสน ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
73 520232266 ทิวาพร มานะรักษ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
74 520232072 ธนกฤต ทาบุรี ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
75 520232218 ธนพร ธนสีลังกูร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
76 520232073 ธนพัฒน์ สมบูรณ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
77 520232324 ธนาพงษ์ สาวฤทธิ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
78 490231005 ธิดารัตน์ อินปาต๊ะ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
79 500231055 ธีราพร ตันทีปธรรม ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
80 510232188 ธีรารัตน์ เจริญชัยภรณ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
81 520232074 นพนันท์ ขัดเงางาม ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
82 520232075 นภศูล สมวิสัตย์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
83 500232069 นภาภรณ์ เป็งด้วง ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
84 520232077 นฤมล จันทร์ต๊ะฝั้น ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
85 490231109 นวรัตน์ สารภี ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
86 520232294 นัฐพล สุขเสาร์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
87 520231040 นันทิกานต์ อาชีวะ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
88 490232136 นิกูล อิทธิเตชสี ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
89 510231061 นิติมา ตั้งนนทพัทธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
90 4822041 นิภาพร หาญพิพัฒน์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
91 510231085 นิศากร หวลจิตร์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
92 490232016 นุสรา เทียนประดิษฐ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
93 520232078 บัณฑิต กุมารสิทธิ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
94 520232240 บุญต้อม นะคำ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
95 490232018 เบญจมาศ ยาวิเชียร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
96 500231040 เบญจวรรณ นันตาเครือ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
97 520232079 ปกรณ์ คงแก้ว ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
98 510232129 ปฏิพัตร สุขแยง ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
99 520232195 ปณิธิ อมาตยกุล ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
100 520232268 ปรเมษฐ์ มากพงษ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
101 490231035 ประดิรพ สายวงศ์คำ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
102 510231042 ประภัสสร เบ้าชารี ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
103 490231036 ประภัสสร แสนไชย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
104 490232063 ประภาสร เทพแก้ว ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
105 510231102 ปรียาพัชร ใสแสง ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
106 490232248 ปวีณา วิจิตรพร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
107 490232037 ปาจรีย์ จอมศักดิ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
108 510232081 ปาริชาต เตชะ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
109 520231042 ปาริชาต เที่ยงทุกข์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
110 520232270 ปิยพงษ์ เตชะ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
111 520231043 พงค์พันธ์ ปิจดี ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
112 520232271 พรรณนิกา ธิคำ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
113 490231008 พรรณี ประวัง ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
114 520231081 พรสุดา อินทร์สาน ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
115 520232112 พัชราภรณ์ ยี่ใจ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
116 520232113 พัชราวรรณ กันทะใจ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
117 520232114 พัชรี บุญเป็ง ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
118 520232081 พัชรี สุรินทร์ธรรม ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
119 520232082 พัทยาภรณ์ เปรมภิวงค์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
120 520232083 พันธิการ์ จันทร์สว่าง ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
121 510231103 พิชญดา ทาจินะ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
122 520232273 พิชญ์สินี โชติชะวงค์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
123 510231105 พิชญา นุเสน ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
124 490231010 พิมประภา อินต๊ะหล่อ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
125 500231082 พิมพ์บุญ บุญทาเมือง ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
126 4822064 พิศจิตรา สุขวุฒิไชย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
127 520232116 พิศมัย ดวงบุรงค์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
128 520232274 พิสิษฏ์ นาสี ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
129 510232048 แพรวนภา ธรรมเนียมต้น ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
130 500232134 ภณิดา ยานะ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
131 490232022 ภักพิง พิลาลัย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
132 520232042 ภัคประวีร์ บุญธรรมวีรณัฐ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
133 520232117 ภัตตินันท์ สายนาค ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
134 520232275 ภัทนะ จันทร์เจริญสุข ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
135 520231045 ภัทรพล เมฆอากาศ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
136 520232277 ภัทราวิจิตร มณีประเสริฐ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
137 520232278 ภูริวัจน์ วงค์เลย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
138 520232084 มงคลทิพย์ ใจอินผล ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
139 490232041 มยุรี กาญจนาพิเชษฐ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
140 500231041 มาโนช บุญคุ้ม ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
141 490232140 เมตตา ใสสี ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
142 520232118 เมรี การะหงษ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
143 520232305 ยุทธการ อุประโจง ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
144 490232249 เยาวลักษณ์ นานา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
145 490232042 รังสรรค์ หมื่นโฮ้ง ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
146 490232068 รัชดาภรณ์ พิมพิรัตน์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
147 510232212 รัชนีพร ดีปาละ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
148 500232072 รัฐศาสตร์ พรคุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
149 520232241 รุ่งทิวา สุวรรณปัญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
150 490232069 รุ่งนภา พรมปั๋น ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
151 520232279 ฤทัย บุญมาเมือง ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
152 520232087 ฤทัยรัตน์ แสนปวน ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
153 520232242 ลมัย ผัสดี ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
154 490231012 ลลิตา ยังคง ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
155 500232116 ลักษณารีย์ ศุภรัชต์เศรณี ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
156 520232243 ลักษณาวดี คชเศียร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
157 520232088 วรรณ์ชัย จองแก ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
158 520232089 วรวุฒิ ญาณวรพงศ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
159 520231105 วรัญญา โอภาษี ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
160 4822079 วรานนท์ กำแพงแก้ว ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
161 490232141 วัชรพงษ์ กามี ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
162 510231044 วิเชษฐ์ สิงห์โต ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
163 520232281 วิภาวรรณ แก้วกัน ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
164 520232092 วิวน ตะนะ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
165 520232093 วิสุทธิศักดิ์ เครือสาร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
166 510231053 วีรชน สิทธิฤทธิ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
167 520232094 วุฒิชัย อนันต์วิจิตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
168 520231079 เว้ย นา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
169 520232283 ศรายุทธ อารีโอ๊ด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
170 510231088 ศรีสกุล ชัยเวียง ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
171 500232075 ศรีสุข ชีพพานิชย์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
172 520232244 ศศิธร สินลา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
173 510232119 ศศิภา ไชยวงค์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
174 490232260 ศศิวิมล มณีวระ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
175 510232204 ศักดิ์นรินทร์ ประสานเนตร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
176 520232245 ศักดิ์ศรี มณีเดช ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
177 490232142 ศิริขวัญ ถาชื่น ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
178 4822084 ศิริพร ตาคำอ้าย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
179 520232284 ศิริภา ใจมุข ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
180 510231072 ศิริรัตน์ มูลตุ้ย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
181 520232096 ศุทธินี สุวรรณศร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
182 520232285 ศุภกาญจน์ ภักดี ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
183 490232146 ศุภรัสมิ์ ลบทอง ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
184 520232098 ศุภัตรา โอดเทิง ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
185 520232246 สกาวเดือน วังป่าตาล ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
186 520231116 สมเกียรติ อินทสิงห์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
187 490232048 สมคิด บุญยอ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
188 520232122 สังวาล ปัญญาหล้า ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
189 520232099 สังวาลย์ เขื่อนคำ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
190 500232078 สายใจ ท้วมจันทร์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
191 520232100 สายวสันต์ นิมาพร ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
192 520232124 สินจัย คำมาตา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
193 4882202 สิริกร บุญฟู ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
194 490231112 สิริสรณ์ สิทธิรินทร์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
195 500232079 สุกัญญา ลำตาล ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
196 520232247 สุคนธ์ เกษมกุลทรัพย์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
197 510232195 สุนิศา เจือหนองแวง ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
198 510232014 สุรวัฒน์ เมืองมูล ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
199 490232252 สุริยัน มั่นประสงค์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
200 520232102 สุรีย์วรรณ เงาธรรม ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
201 510232059 สุวจี ปิมปา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
202 510231048 สุวิมล แซ่เตียว ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
203 490232147 สุวิมล สิทธิชาติ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
204 520232248 สุวิมล สุวรรณจันดี ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
205 520232205 แสงทอง คำเสือ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
206 510232061 โสภา ใจปลา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
207 520232249 โสภิณ ศิริคำน้อย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
208 490231117 โสมภิลัย สุวรรณ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
209 490232148 หทัยวัลล์ คนเที่ยง ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
210 520232206 หนึ่งฤทัย วามตา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
211 500232229 หรรษา องคสิงห์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
212 500232145 หลี่ เฉี่ยวเหมย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
213 520231084 เหอ ลี่เผิง ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
214 500232141 อดิสรณ์ ประทุมถิ่น ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
215 490232052 อนุพัฒชลี กุลสะโมรินทร์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
216 510231013 อมราลักษณ์ ฤทธิเดช ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
217 510231107 อรสา สนธิ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
218 510231014 อรอุมา ไชยชนะ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
219 500232099 อังศุมาลิน บัวแก้ว ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
220 510231067 อัจฉรา ลิมปภัทรากุล ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
221 520232104 อัจฉราพร ดอนไชย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
222 520232327 อัจฉราพร อินทไชย ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
223 520231075 อัจฉริน จิตต์ปรารพ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
224 520232106 อาทิตยา ศรีธิพันธุ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
225 520232288 อารีรัตน์ จันต๊ะมา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
226 4822123 อุบลวรรณ วงษ์วาด ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
227 520231004 อุมาพร ชัยปรีชา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
228 520232251 อุไรวรรณ ใจคำปัน ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
229 520232232 อุษา อินตา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
230 490232178 เอกนรินทร์ สีฝั้น ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
231 510232027 เอกภพ ลิ้มปฐมพิภพ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
232 490210279 กรรณิกา อินกาวี ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
233 490210339 จรรยา แก้วกูลา ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
234 490210004 จริยาภรณ์ รัตนประภา ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
235 490210044 จุฑารัตน์ พรมบ่อ ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
236 490210285 ชนุพร คำอ้าย ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
237 490210308 ชลดา สุมา ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
238 490210045 ณัฐธิดา สิทธิเจริญ ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
239 490210008 บุณฑริก ซื่อสัตย์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
240 490210011 เบญจวรรณ บัวบาน ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
241 490210312 ปัชมาภรณ์ ยืนนาน ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
242 490210015 พัชราภรณ์ หงษ์เขียว ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
243 490210172 พิมผกา อ้อมอารี ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
244 490210296 รดาการ เวียงมูล ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
245 490210220 รัฐพล ศรีชัยวงศ์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
246 490210319 วันวิสา เป็กกันใจ ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
247 490210021 ศศิวิมล อนุเศรษฐพงศ์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
248 490210024 สิริกาญจน์ พรหมวงศ์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
249 490210048 สุชาดา พันธุ์ฉนวน ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
250 490210323 สุพรรษา งามเขียว ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
251 490210268 กชกร ทำนุพันธุ์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
252 490210201 กมลพร ทองธิยะ ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
253 490210257 กรรณิการ์ พุ่มพวง ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
254 490210280 กิ่งลดา แสนคำฟู ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
255 490210305 กิตติยา วงค์รินทร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
256 490210281 เกรียงไกร ปั๋นพันธ์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
257 490210259 เกรียงไกร หลวงเขียว ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
258 490210283 จงรักษ์ อวดห้าว ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
259 490210188 จันทิมา ก๊กศรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
260 490210206 จิตรลัดดา เย็นจิตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
261 490210078 จุฑารัตน์ ดาวเมฆรับ ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
262 490210136 ชยพัทธ์ เลาหะเพ็ญแสง ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
263 490210241 ชลธิชา ทิพย์ดวงตา ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
264 490210271 ณัฐพร เทือกเถาสาร ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
265 490210290 ธนพรรณ ซื่อตรง ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
266 490210210 นพคุณ อุ่นใจ ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
267 490210211 นัฏฐิณีย์ เวียงโอสถ ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
268 490210212 นารี สันตินามชัย ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
269 490210291 เบญจมาศ มะณีชัย ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
270 490210311 ปณิธาน มั่นคง ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
271 490210012 ปริศนา ปัญญาสอน ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
272 490210292 เปรมฤดี ไชยรัตน์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
273 490210031 พรภวิษย์ ธูปเทียนมณี ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
274 490210215 พรรณนิภา ชัยชนะ ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
275 490210294 เพลิน ใจแก้ว ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
276 490210062 ภัทรพี สันใหญ่ ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
277 490210295 ภัสราภรณ์ ชัยเดช ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
278 490210216 ภาณุมาศ พลวิทย์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
279 490210217 มณฑลี เศรษฐวนิชย์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
280 490210033 มณฑิรา แก้ววิจิตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
281 490210034 มยุรา ประดิษฐ์ษร ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
282 490210316 เยาวลักษณ์ เจดีย์กัน ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
283 490210036 เรณู มูลงาม ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
284 490210317 ฤทัยรัตน์ เรือนคำแปง ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
285 490210175 ฤทัยรัตน์ วิธุรัตน์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
286 490210176 ลัดดาวัลย์ เตจ๊ะ ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
287 490210019 วาริณี คำร้อย ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
288 490210263 วารีมาศ รุจิวรรธนะกุล ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
289 490210250 วาสนา คำอุดหนุน ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
290 490210192 วิชุดา ไชยวงศ์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
291 490210251 วีรยา ตันอุดม ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
292 490210091 ศิรินันท์ ปัญญาแก้ว ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
293 490210300 ศิรินันทร์ นวลมา ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
294 490210276 ศิริวรรณ กาศอุดม ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
295 490210225 ศิวดี อัครโพธิ ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
296 490210252 ศุภเกียรติ์ เตชะ ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
297 490210038 สรารัตน์ สมศักดิ์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
298 490210229 สินีนาฎ หมื่นสุข ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
299 490210302 สิริพรรณ โตวิเชียร ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
300 490210321 สุกัญญา ผกาภิวัฒน์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
301 490210303 สุภาพร นิรันดร์รัตนกิจ ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
302 490210184 โสมนัส ม่องเผือก ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
303 490210338 อรนุช จะซา ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
304 490210072 อรุณี เที่ยงธรรม ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
305 490210025 อัจฉรา กันทาท้าว ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
306 490210256 อัจฉราพรรณ นิวรัตน์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
307 490210113 อัจฉรียา นามจันทร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
308 490210205 อารีรัตน์ เชื้ออ้วน ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
309 490210098 อิสยาภรณ์ การอง ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
310 490210027 อิสราภรณ์ อภิวงค์งาม ศึกษาศาสตรบัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับสอง)
311 490210187 กนกวรรณ ญาณมงคลศิลป์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
312 490210401 กนกวรรณ บุญเรือง ศึกษาศาสตรบัณฑิต
313 490210028 กรองกาญจน์ กันกา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
314 490210001 กฤษฎา อินไผ่ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
315 490210074 กฤษณพงศ์ นาทิพย์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
316 490210237 กอแก้ว ทวิชศรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
317 490210002 กัญญาณัฐ ปร๊ะย่อ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
318 490210115 กัลยา พิพัฒน์ไพศาลกูล ศึกษาศาสตรบัณฑิต
319 490210304 กัลยาณี วีระคำ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
320 490210199 กานต์ธิดา ขวัญมงคล ศึกษาศาสตรบัณฑิต
321 490210130 กิตติ เรือนคำ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
322 490210131 กิตติภัทร บารมีรัตนชัย ศึกษาศาสตรบัณฑิต
323 490210132 กิตติภูมิ วิจิตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต
324 490210258 กิตติศักดิ์ น้อยคำ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
325 490210003 กิตติศักดิ์ สมคิด ศึกษาศาสตรบัณฑิต
326 490210041 กุลนันทน์ โตสิตารัตน์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
327 490210042 เกษรา กันทะจักร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
328 490210043 เกษศรินทร์ นะที ศึกษาศาสตรบัณฑิต
329 490210282 ขนิษฐา ประเทศ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
330 490210029 ขวัญนภา กุณาวงศ์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
331 490210133 เขมณัฐ จูแวน ศึกษาศาสตรบัณฑิต
332 490210075 คงศักดิ์ เชิดธรรม ศึกษาศาสตรบัณฑิต
333 490210076 จตุพร วงค์ชมภู ศึกษาศาสตรบัณฑิต
334 490210163 จันจิรา จักขุเรือง ศึกษาศาสตรบัณฑิต
335 490210105 จันทนิภา ศรีวิชัย ศึกษาศาสตรบัณฑิต
336 490210329 จารุภรณ์ ศรีจันทร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
337 490210116 จิตรลดา ติวุตานนท์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
338 490210077 จิรศักดิ์ เอมละออ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
339 490210269 จุฑารัตน์ พอจิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต
340 490210051 จุรีพร เป็งวัง ศึกษาศาสตรบัณฑิต
341 4802041 เจนจิรา โสภณจิตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต
342 490210165 เจษฎา แสงผึ้ง ศึกษาศาสตรบัณฑิต
343 490210270 เฉลิมคุณ มัดฉิมา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
344 490210284 เฉลิมพล ติ๊บมณี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
345 490210030 ชญานี ศรีประเสริฐ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
346 490210079 ชณัณท์วรัตต์ ศิรนันทพัฒน์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
347 490210039 ชนิกานต์ ศุภพงษ์ศา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
348 490210189 ชิษณุพงศ์ อินทรเกษม ศึกษาศาสตรบัณฑิต
349 490210106 เชาวลิต แก้ววิเชียร ศึกษาศาสตรบัณฑิต
350 490210166 เชาวลิต หล่อเถิน ศึกษาศาสตรบัณฑิต
351 490210118 ณัฐวรรธน์ สมอคำ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
352 490210335 ดนัยพัฒน์ จ๋าวะนา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
353 490210242 ดวงกมล บุญประเสริฐ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
354 490210167 ดวงพร เชื้อพรมศรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
355 490210168 ดาราพร มะโนนำ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
356 490210080 ทัพพ์ ชุมทอง ศึกษาศาสตรบัณฑิต
357 490210288 เทวฤทธิ์ เขื่อนคำ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
358 490210289 ธนกฤต อั้งน้อย ศึกษาศาสตรบัณฑิต
359 490210119 ธนวัฒน์ บวงสรวง ศึกษาศาสตรบัณฑิต
360 490210169 ธนากร จันต๊ะวงค์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
361 490210139 ธนาภรณ์ คงคาสุวรรณ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
362 490210121 ธนิสร ปรีชานุกูล ศึกษาศาสตรบัณฑิต
363 490210309 ธรัชภรณ์ สายสุธนาวิชญ์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
364 490210140 ธวัชชัย ขะยอม ศึกษาศาสตรบัณฑิต
365 490210122 ธีรพงศ์ ชูแช่ม ศึกษาศาสตรบัณฑิต
366 490210209 ธีรภรณ์ ไชยเวช ศึกษาศาสตรบัณฑิต
367 490210331 ธีระศักดิ์ ศรีสุวรรณ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
368 490210243 ธีรินทร์รัตน์ เรืองนุ้ย ศึกษาศาสตรบัณฑิต
369 490210260 นที บุญสูง ศึกษาศาสตรบัณฑิต
370 490210054 นริศรา ตาสุวรรณ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
371 490210310 นเรศ ล้ำเลิศวัฒนา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
372 490210142 นัฐพงษ์ วัชรากรศิริ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
373 490210143 นันทพร แก้วเสน ศึกษาศาสตรบัณฑิต
374 490210170 นันทพร ปี่แก้ว ศึกษาศาสตรบัณฑิต
375 490210171 นารีรัตน์ เดชอุดม ศึกษาศาสตรบัณฑิต
376 4702131 นิตยา ตู้แก้ว ศึกษาศาสตรบัณฑิต
377 490210213 บงกชกร จอมเตปิน ศึกษาศาสตรบัณฑิต
378 490210336 เบญจรัตน์ ศรีสุขเจริญ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
379 490210202 ปกครอง บัววิรัตน์เลิศ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
380 490210109 ประกายมาส อิ่นแก้ว ศึกษาศาสตรบัณฑิต
381 490210055 ประภัสสร อ่อนน้อม ศึกษาศาสตรบัณฑิต
382 490210246 ประภารัตน์ จันทร์เสนา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
383 490210247 ประเสริฐพร เทียนแดง ศึกษาศาสตรบัณฑิต
384 490210332 ปราบ ปราบภัย ศึกษาศาสตรบัณฑิต
385 490210144 ปรินซ์ มัทธุรศ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
386 490210145 ปวีณา คำฟู ศึกษาศาสตรบัณฑิต
387 490210056 ปัญญาพร บุญเนตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต
388 490210082 ปาณภัทร มณีวรรณ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
389 490210126 ปิยะพงษ์ วุฒิ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
390 490210146 พงศกร นิยมศิลป์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
391 490210214 พจนีย์ กิตติกมลพันธุ์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
392 490210083 พรวิภา สุกาวิระ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
393 490210032 พรวิสาข์ ศรีพรม ศึกษาศาสตรบัณฑิต
394 490210016 พัชราภรณ์ อินติ๊บ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
395 490210046 พัชรินทร์ ใหม่แก้ว ศึกษาศาสตรบัณฑิต
396 490210084 พัสชาภรณ์ พวงสมบัติ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
397 490210272 พิชญาพรรณ พากเพียร ศึกษาศาสตรบัณฑิต
398 490210313 พิพัฒน์ อุตะมะ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
399 490210047 พิมพ์ธิวา วงค์ชมภู ศึกษาศาสตรบัณฑิต
400 490210061 พิมพ์พิศา กัลยาณจารี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
401 490210273 พิมล ธนกรสกุล ศึกษาศาสตรบัณฑิต
402 490210148 เพชร ก๋าวงศ์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
403 490210110 เพ็ญพิชชา สุรินต๊ะ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
404 490210149 เพียงตะวัน ชัยชมภู ศึกษาศาสตรบัณฑิต
405 490210151 ภคิน วัฒนสุนทร ศึกษาศาสตรบัณฑิต
406 4802125 ภรัณยู สกุลชิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต
407 490210173 ภัทราวดี สุขกำลังมา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
408 490210063 ภาวิณี คำสุข ศึกษาศาสตรบัณฑิต
409 490210261 ภาวินีย์ เศรษฐีพ่อค้า ศึกษาศาสตรบัณฑิต
410 4802126 ภูวนัย พูนสุขเจริญวาณิช ศึกษาศาสตรบัณฑิต
411 490210262 มณฑิรา จินะโสติ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
412 490210218 มุทิตา อุดรแผ้ว ศึกษาศาสตรบัณฑิต
413 490210085 ยุพาพร แก้วดำ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
414 490210152 รชานนท์ วะไลศรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
415 490210086 รัฐพร หมั่นแสวง ศึกษาศาสตรบัณฑิต
416 490210035 รัตนา ฟองนันตา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
417 490210221 รัศมี วชิรอาภา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
418 490210191 ลลดา อู่สุวรรณ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
419 490210087 ลลิตา จุลรังสี ศึกษาศาสตรบัณฑิต
420 490210177 วรกร ไชยวรรณ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
421 490210274 วรพร ท้าวธงชัย ศึกษาศาสตรบัณฑิต
422 490210066 วรางคณา ปินนะ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
423 490210037 วราภรณ์ ฟองศักดิ์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
424 4802134 วราภรณ์ อุพิริ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
425 490210297 วลัยพร วันแก้ว ศึกษาศาสตรบัณฑิต
426 490210153 วัชรพรรณ เขียวรอดไพร ศึกษาศาสตรบัณฑิต
427 490210318 วัชระ ขันสังข์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
428 490210179 วัชราภรณ์ จันทร์จรมานิตย์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
429 490210298 วันเฉลิม ระลาธิ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
430 490210103 วันวลิต มีรสล้ำ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
431 490210180 วัลลภ นันตา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
432 490210020 วารินทร์ อิ่นแก้ว ศึกษาศาสตรบัณฑิต
433 490210088 วิจิตรา พลอยประพัฒน์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
434 490210264 วิภาดา สิทธิกล ศึกษาศาสตรบัณฑิต
435 4702046 วิมลธา นิ่มหนู ศึกษาศาสตรบัณฑิต
436 490210193 วีรพงศ์ เกรียงไกรเวช ศึกษาศาสตรบัณฑิต
437 490210194 วีรยุทธ วีระคำ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
438 490210203 ศกุนต์ คุณยศยิ่ง ศึกษาศาสตรบัณฑิต
439 490210089 ศยามล มาฆะสุข ศึกษาศาสตรบัณฑิต
440 490210111 ศรัญญู ภู่สวัสดิ์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
441 490210195 ศราวุธ เตมีศักดิ์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
442 490210181 ศศิธร พาหุรัตน์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
443 490210299 ศศิภา ศรีสม ศึกษาศาสตรบัณฑิต
444 490210224 ศศิวิมล อินต๊ะเนตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต
445 490210196 ศิรินภา ก้อนธิมา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
446 490210022 ศิวาภรณ์ จันทกลาง ศึกษาศาสตรบัณฑิต
447 490210226 ศิวาวุฒิ มงคลวิสุทธิ์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
448 490210068 ศุภวรรณ สินโสภณกิจ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
449 490210277 ศุภสัณห์ กันทะตา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
450 490210183 สถาปนา กาสุยะ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
451 490210320 สมเจตน์ เนียมก้อน ศึกษาศาสตรบัณฑิต
452 490210253 สมิธ คำฝั้น ศึกษาศาสตรบัณฑิต
453 490210023 สรัญญา ปุกปินกาศ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
454 490210266 สันติพงษ์ กันทะ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
455 490210301 สิทธิชัย ผ่องใส ศึกษาศาสตรบัณฑิต
456 490210093 สุชาดา เชื้อสะอาด ศึกษาศาสตรบัณฑิต
457 490210204 สุชาติ ไชยวัณ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
458 490210094 สุชาวดี ถมเพ็ชร ศึกษาศาสตรบัณฑิต
459 490210322 สุทธินี ชาวรัตนพันธุ์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
460 490210230 สุพัตรา แก้วแกมเกษ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
461 490210337 สุพิศ มีทรัพย์มั่น ศึกษาศาสตรบัณฑิต
462 490210254 สุรพงศ์ ไชยวงค์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
463 4802220 สุรัสวดี ต๊ะพันธ์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
464 490210255 สุรีย์พร แก้วมา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
465 4702313 เสกสรรค์ กุณณะกัน ศึกษาศาสตรบัณฑิต
466 490210231 แสงดาว บัวอินทร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
467 4602138 อภิชาติ สังข์จันทร์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
468 490210197 อภิญญา ฤทธิโพธิ์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
469 490210326 อภิรัตน์ เชียงหนุ้น ศึกษาศาสตรบัณฑิต
470 490210198 อรรถพงษ์ ประดิษฐพงษ์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
471 490210232 อัครพล คำขัติ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
472 490210159 อัคเรศ ทรัพย์เจริญ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
473 490210040 อังคณา เมล์ทาง ศึกษาศาสตรบัณฑิต
474 490210402 อัจฉรา คำจาย ศึกษาศาสตรบัณฑิต
475 490210026 อัจฉราพรรณ เพิ่มขึ้น ศึกษาศาสตรบัณฑิต
476 490210278 อัจฉราวรรณ ปิ่นม่วง ศึกษาศาสตรบัณฑิต
477 490210185 อัจฉรีย์ คงกิจติเจริญ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
478 490210267 อัฐศิษฏ์ จันทรบุปผา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
479 490210328 อัมพร อินต๊ะป๊ก ศึกษาศาสตรบัณฑิต
480 490210160 อัลิปรียา อมรพุทธิพันธ์ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
481 490210114 อิงกินันท์ พันธุ์แก้ว ศึกษาศาสตรบัณฑิต
482 490210236 อิทธิชัย ทองเจริญ ศึกษาศาสตรบัณฑิต
483 490210161 เอกลักษณ์ แสนใบ ศึกษาศาสตรบัณฑิต

ย้อนกลับ