รับเข้า

สารสนเทศเพื่อการรับเข้าศึกษา

 

ทะเบียน

สารสนเทศเพื่อการจัดการศึกษา

 

ตรวจสอบ

สารสนเทศเพื่อการสำเร็จการศึกษา

 

การเงิน

สารสนเทศด้านการเงิน

 

งานประกันคุณภาพ

Records

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้นำในการให้บริการระบบงานทะเบียน และประมวลผลการศึกษา ตามหลักสากล โดยมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการให้บริการ และการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลัยแห่งความเป็นเลิศ

More