สถิติจำนวนนักศึกษา

- Report45_1 -
รายชื่อนักศึกษาที่มีสถานภาพ
ภาคการศึกษา : 1 ปีการศึกษา 2558
ระดับ : ปริญญาตรี
คณะ : นิติศาสตร์ ชั้นปี : 51
 
No.
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
1
512012031
ณัฏฐา
คำภีละ
2
512012032
รัฐธีย์
ชาดชนาภา
3
512012036
ณัฐพันธ์
นำพล
4
512012053
ประกิต
พลทา

 

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่