สถิติจำนวนนักศึกษา

- Report45_1 -
รายชื่อนักศึกษาที่มีสถานภาพ
ภาคการศึกษา : 3 ปีการศึกษา 2557
ระดับ : ปริญญาตรี
คณะ : นิติศาสตร์ ชั้นปี : 51
 
No.
รหัสนักศึกษา
คำนำหน้า
ชื่อ
นามสกุล
1
512010023
ทันสิษฐ์
ทะกันจร
2
512012031
ณัฏฐา
คำภีละ
3
512012032
รัฐธีย์
ชาดชนาภา
4
512012036
ณัฐพันธ์
นำพล
5
512012053
ประกิต
พลทา

 

สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่