ตามที่สำนักทะเบียนและประมวลผล ได้มีบันทึกแจ้งเวียน เรื่องการพัฒนาโปรแกรมตัดเกรดสำหรับ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.ประทีป จันทร์คง เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานในปัจจุบันได้นั้น

          บัดนี้ ได้รับแจ้งจาก รศ.ประทีป จันทร์คง ว่าได้พัฒนาโปรแกรมตัดเกรดสำหรับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รุ่นที่ 4.0 เรียบร้อยแล้ว และสามารถ Download โปรแกรมพร้อมคู่มือการใช้งานโปรแกรมได้จาก เวปไซด์ของ
ผู้พัฒนาโปรแกรมดังรายละเอียด

    1. คำแนะนำการใช้งาน click here
    2. โปรแกรมตัดเกรดรุ่นที่ 4.0 click download
    3. คู่มือการใช้งานโปรแกรมตัดเกรดรุ่นที่ 4.0 click download

ข้อมูลจากสำนักทะเบียน


   ผลการลงทะเบียน ข้อมูลสำหรับตัดเกรดนักศึกษา ภาคที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2560

1. ข้อมูลกระบวนวิชา(SJ_NAME)
2. ข้อมูลการลงทะเบียนรายเทอม
3. ข้อมูลการลงทะเบียนรายปี
(แพทย์ศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์)
4. ข้อมูลลงทะเบียนแยกตามคณะ

ติดต่อสอบถาม

หากท่านพบปัญหาสามารถติดต่อมาได้ที่ e-mail thanasan@reg.cmu.ac.th
หรือ โทรติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์ 053-943071 ต่อ 140 คุณธนสาร เมืองสุข