ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2559
Second Semester Enrollment
Registration Office Chiang Mai University


English Version Thai Version