ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการมหาวิทยาลัย (List of Student : Enrollment for Service)

ลำดับ
no
รหัส
id
ชื่อ
name
ค่าธรรมเนียม
fee
วันลงทะเบียน
date
จ่ายเงินหรือยัง ?
(paid) (Y/N)
พิมพ์ มชท.50
cmr50
 


หมายเหตุ :
Y1 = ชำระค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายในวันรายงานตัวแล้ว
Y2 = ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรแล้ว
Y3 = ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นรายปีแล้ว (หลักสูตรนานาชาติ)
Y4 = นักศึกษาทุนฯ ได้รับการอนุมัติผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว
Y5 = นักศึกษาทุนนักกีฬา ได้รับการยกเว้นการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว
Y6 = นักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
Y7 = นักศึกษาที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
Y8 = นักศึกษาทุนฯ กำลังอยู่ในระหว่างการขออนุมัติผ่อนผันการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
Y9 = นักศึกษาหลักสูตรเหมาจ่าย ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2
Y10 = นักศึกษาหลักสูตรแบบเหมาจ่ายและอยู่ในระยะเวลาตามหลักสูตร
Y11 = ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบ Bill Payment