ขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อนักศึกษายังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค 1/2547

ขอให้นักศึกษานำหลักฐานการชำระเงินมาติดต่อฝ่ายทะเบียนการศึกษา สำนักทะเบียนฯ (ชั้นล่าง)
หากไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียม ให้ชำระภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2547

คณะ มนุษยศาสตร์ จำนวน 60 คน

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อนักศึกษา 
1
4001237
นางสาวมนชยา เชาว์โชติ
2
4201016
นางสาวจันทิมา เมฆฉาย
3
4201523
นายธงชัย บุญลือ
4
4301124
นางสาวปาริชาติ จันทร์เทพ
5
4301315
นายนนทวิทย์ ทองทิพย์
6
4301404
นางสาวกัลยาณี สิงห์อุตม์
7
4401053
นางสาวพีริยา ภากรภิญโญภาพ
8
4401251
นางสาวสุพรรณิการ์ บุตรรัตน์
9
4401265
นายพงศธร จุนตระกูล
10
4401282
นางสาวอภิรดี คำสิงห์แก้ว
11
4401290
นางสาวขวัญฤทัย เคนผาพงศ์
12
4401317
นางสาวปิยะมาศ ชาติสงเคราะห์
13
4401387
นางสาวภัณฑิกา สหายมิตร
14
4401489
นายเชาวลิต เลิศคำ
15
4501098
นางสาวงามนิจ แสนนำพล
16
4501124
นางสาวยุวเทวี ยงพานิช
17
4501273
นายณัฐพล เจริญวงศ์
18
4501281
นายธนิต ชวณิช
19
4501331
นางสาวสุนันทา สุทธิกลัด
20
4501405
นางสาวธนิตา พุ่มพวง
21
4501414
นางสาวพิชามญชุ์ ศรีเพ็งแก้ว
22
4601013
นายเจสัน รัสเชล วอเตอร์ส
23
4601029
นางสาวธไนศวรรย์ รุ่งธนาพิพัฒน์
24
4601030
นายธัญวิทย์ ศรีจันทร์
25
4601041
นายบวรพล คงชาติ
26
4601073
นางสาววิจิตรา สุภาแสน
27
4601094
นางสาวอรพรรณ ตาทา
28
4601113
นายเตมะสิน ตียเกษม
29
4601125
นางสาวเพ็ญนภา แสงศรีจันทร์
30
4601145
นายเอกรัตน์ รักวิโรจน์สุข
31
4601164
นางสาววิชญา อังคณารักษ์
32
4601184
นางสาวมัลลิกา ทิพยมณี
33
4601206
นางสาวฐาปณีย์ ศรีสัปปุริส
34
4601222
นางสาวรัตติยา สายต่างใจ
35
4601240
นางสาวชนาพร จันทาพูน
36
4601277
นางสาวฉัตรนภา สามบุญศรี
37
4601308
นายปิยพันธุ์พงษ์ จักรพันธุ์
38
4601339
นางสาววิกุล พงษ์ระวีวงศา
39
4601363
นางสาวณัฐยาภรณ์ สุวรรณชมภู
40
4601375
นางสาวสุวจี มณีจันสุข
41
4601396
นางสาวมณฑิรา ปัญญาเรือน
42
4601416
นางสาวฑิฆัมพร สงวนศิริ
43
4601437
นางสาวสวรรยา เด่นวิไล
44
4601440
นางสาวอัญชลี วัฒนกุล
45
4701034
นางสาวธารทิพย์ ชัยศักดิ์เลิศ
46
4701162
นายธวัชชัย แมตสอง
47
4701171
นางสาวอัจฉรี ปัญญาสิทธิ์
48
4701204
นางสาวกาญจนา พุทธสอน
49
4701255
นายมนูญ คำมาสาร
50
4701279
นางสาวจาฏุพัจน์ บุญมี
51
4701366
นางสาวณิชาภัทร ฟองแก้ว
52
4701376
นายสัมฤทธิ์ มีงาม
53
4701447
นายอนุรักษ์ ปลื้มบุญ
54
4701524
นางสาวชื่นหทัย เสมอจิต
55
4701559
นายวิทวัส ชูวัฒนกุล
56
4701600
นายกนกศักดิ์ หิรัญไพศาล
57
4701626
นายตุลา นามเทพ
58
4701631
นางสาวเบญจวรรณ กลักดวงจิต
59
4701643
นายรุ่งวุฒิ กิตติพงษ์พันธ์
60
4701700
นางสาวMayu Tomimaka


คณะ ศึกษาศาสตร์ จำนวน 17 คน

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อนักศึกษา 
1
4102299
นายสาคร สูงคำ
2
4302409
นางสาวนพมาศ สุคง
3
4402146
นางสาวลัดดาวัลย์ สันอุดร
4
4402160
นางสาววิมลรัตน์ ณ นคร
5
4502197
นางสาวรักเธียร ผลวัฒนะ
6
4502546
นายกิตติวิทย์ สุขธนี
7
4602054
นางสาวสุรีย์พร ธิใจ
8
4602066
นายปฏิพงศ์ เหล่ากาแฝง
9
4602104
นายคเชนทร์ สดโพธิ์
10
4602148
นางสาวดาราพร สุขพร้อมสรรพ์
11
4602196
นายภูวเนศวร์ พรมไชย
12
4602478
นายณัฐวัฒน์ โสมดี
13
4702039
นางสาวนภัทรพรรณ ไชยวงค์
14
4702169
นายภาณุวัฒน์ กันทะทำ
15
4702207
นางสาวกันต์กมล คุณรัตน์
16
4702493
นายพงษกร ยะภิระ
17
4702505
นายรัชกร ชัยเทพ


คณะ วิจิตรศิลป์ จำนวน 16 คน

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อนักศึกษา 
1
3803063
นางสาวอริสา ธรรมสาลี
2
4003015
นายสถิตย์ ขำยัง
3
4203034
นายสัญลักษณ์ ฑามาตร์
4
4303042
นายภุชงค์ อินทร์ทอง
5
4403042
นายสันติ ศรีมูล
6
4403074
นายสิทธา ตันกุล
7
4403095
นางสาวอชิรญา เดชพงษ์
8
4503035
นายเติมสิน แซ่เย้า
9
4503048
นายอรรถพร เฉาะกระโทก
10
4503080
นางสาวดวงหทัย ชูเพ็ญผล
11
4603077
นางสาววริยา ขัติพิบูลย์
12
4603092
นายพิษณุ มะโนชัย
13
4603094
นางสาวไพลิน จรรย์สืบศรี
14
4703060
นายศุภรัตน์ แสงรัตนา
15
4703065
นายอิทธิพงค์ วิวัฒนเจริญ
16
4703083
นายศักดิ์นรินทร์ เจริญวรรณ


คณะ สังคมศาสตร์ จำนวน 40 คน

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อนักศึกษา 
1
4004217
นายวรรณชัย หมื่นถา
2
4404110
นางสาวรัชชุมาศ แผ่นคำ
3
4404128
นางสาวศิวาพร สงวนศัพท์
4
4404836
นายณัฐพล ศิริภาพ
5
4404858
ส.ต.ต.นพดล เอกวิจิตร
6
4404873
นางสาวประมัย พรหมมารัตน์
7
4504028
นายบัณฑูร เล็กประเสริฐ
8
4504082
นายเอกพล ตันพรม
9
4504140
นางสาวรจเรข ศฤงฆารวัฒน์
10
4504161
นางสาวเปรมกมล ดุลย์จำนงค์
11
4504277
นางสาวเม็ดข้าว วิชัยโน
12
4504324
นายไชยพิทักษ์ ไชยหะนิจ
13
4504387
นายณัฐพล เหลี่ยมวานิช
14
4504869
นางสาวพิชญา หล้าปาวงศ์
15
4504879
นางสาวรวิกานต์ แก้วอาภัย
16
4504887
นายวศิน ธโนภาสรัตน์
17
4604115
นายพัชร วิสุทธิแพทย์
18
4604120
นางสาวภัสสรานิจ ศรีชมภู
19
4604121
นางสาวภารีณา เมธาธราธิป
20
4604142
นางสาวศศิประภา ใจแก้ว
21
4604184
นายทวีศักดิ์ อึ้ง
22
4604223
นางสาวศิลิลทรา ส่วยนุ
23
4604271
นางสาวตวงรัตน์ ทักษิณ
24
4604317
นางสาวคัทราวดี สีทองเสือ
25
4604507
นายกิตติศักดิ์ ศิริภาพ
26
4604613
นายพิชญ ประสิทธิ์บุรีรักษ์
27
4604637
นางสาววรินทรา สิทธิปราณี
28
4604647
นางสาวศรีพรรณ จันทาพูน
29
4604657
นางสาวศิวพร อินต๊ะหล่อ
30
4604669
นายสมศักดิ์ มณีเหล็ก
31
4604670
นายสรศักดิ์ คุณาทร
32
4604701
นางสาวอันธิกา ถาวรวงษ์
33
4704018
นางสาวฐิติพร ศรีอาภรณ์
34
4704154
นายอาทิตย์ ทองอินทร์
35
4704236
นายกนก เผือกนวม
36
4704303
นางสาวอภิญญา ไวยรัชพานิช
37
4704515
นายฉันทนัทธ์ เลศักดิ์
38
4704527
นางสาวธิดารัตน์ มาเมือง
39
4704580
นางสาวอาทิตยา นามะสนธิ
40
4704581
นายอิศเรศ รังสรรค์


คณะ วิทยาศาสตร์ จำนวน 38 คน

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อนักศึกษา 
1
4105324
นายเพชรสุวรรณ วรรณโชดก
2
4305248
นายธิติ กฤษณะกุล
3
4305437
นางสาวรุ่งนภา ทรายหมอ
4
4305650
นายอนุกุล พุทธรักษ์
5
4405057
นายสมมิตร ใจกัณฑ์
6
4405194
นายชาติชาย จุลเสนีย์ชร
7
4405340
นายปวาฬ มงคลประสิทธิ์
8
4405548
นายสมนึก สระทองอ้อย
9
4405602
นางสาวสุรัชนี แสงเหม่
10
4405640
นางสาวอรทัย ภูเยี่ยมจิต
11
4505228
นายณัฐพล หนูจีนจิตร
12
4505236
นางสาวดาววิภา มีบุญ
13
4505477
นายวรณัฐ เลิศกมลกาญจน์
14
4605091
นางสาวกมลชนก ตันติศักดิ์
15
4605172
นางสาวจิราภรณ์ มานิตวิรุฬห์
16
4605184
นางสาวจุฬาลักษณ์ ณ เชียงใหม่
17
4605196
นางสาวชนาพร คาวีวงค์
18
4605207
นางสาวชิดชนก จามิกรานนท์
19
4605243
นางสาวดวงพร ตุ่นใจ
20
4605247
นางสาวดารารัตน์ รอดประยูร
21
4605347
นางสาวปัทมาพร เสาร์เจริญ
22
4605368
นางสาวพนมพันธ์ แสงแก้ว
23
4605445
นางสาวมัณฑกา นุใจมา
24
4605449
นายยิ่งอนันต์ วรรณดี
25
4605453
นางสาวยุวดี สุภินนพงศ์
26
4605467
นางสาวรัตติกาล ฟองคำ
27
4605470
นางสาวรำไพพรรณ เครือแปง
28
4605506
นางสาววัชรินทร์ คล้ายทอง
29
4605514
นางสาวณิชกานต์ ไชยชมภู
30
4605527
นายวีระชัย มูลยะ
31
4605546
นางสาวศิราภรณ์ ศิริกันไชย
32
4605601
นางสาวสิริลักษณ์ ประเสริฐศักดิ์
33
4605698
นางสาวอัจราพร ชุติโศภน
34
4705615
นายธีระรัฐ ชัยชนะ
35
4705638
นายพิชญา ไชยวัณณ์
36
4705640
นางสาวพิมลพรรณ แซ่เตีย
37
4705699
นางสาวจันทร์รพี สุวรรณธัช
38
4705711
นางสาวทัศนาวลัย สิงห์แก้ว


คณะ วิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 40 คน

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อนักศึกษา 
1
4106166
นายนราฤทธิ์ นาแพร่
2
4106370
นายสุริยง สุวรรณราช
3
4206187
นายปกรณ์ ศรีจุฑารัตน์
4
4206263
นายภาณุมาศ ฐาปนพงษ์วรกุล
5
4306003
นายกรกฎ บุญประสพ
6
4306027
นายเกรียงศักดิ์ ไชยสาร
7
4306122
นายทินกร ตันกายา
8
4306290
นายวรพงษ์ ใจประเสริฐ
9
4306355
นายศุภพงษ์ วานิชพงษ์พันธุ์
10
4306367
นายสมพล แพ่งเมือง
11
4406081
นายชัชวาลย์ วงค์สถาน
12
4406112
นายณัฐพงษ์ มูลศรี
13
4406166
นายธวัชชัย จันทร์ต๊ะสอน
14
4406201
นางสาวนิลวดี นิลสนธิ
15
4406347
นายวิญโย ยุวศิลป์
16
4406394
นายเศรษฐวุฒิ พลจันทร์
17
4406426
นายสุรวุฒิ จงเจริญรัตน์
18
4406431
นายเสกสิทธิ์ ชุบอุปการ
19
4506199
นางสาวนันทวัน ปิ่นสัมฤทธิ์
20
4606037
นางสาวชำมะนาด นาคพงษ์
21
4606038
นายเชาวฤทธิ์ นฤมิตเลิศ
22
4606185
นายสุรเชษฐ์ สายแก้ว
23
4606213
นางสาวอุรารัตน์ ลีรัมย์
24
4606277
นายภฤศ ณ ถลาง
25
4606334
นายเกรียงไกร จันทร์กลาง
26
4606359
นายณชนก ธรรมวงศ์
27
4606399
นายปิยวัฒน์ พรสวัสดิ์
28
4606410
นางสาวพัชราภรณ์ ยศบุญเรือง
29
4606427
นายเมธา สุธาพันธ์
30
4606442
นายวิษณุ เครือมณี
31
4706097
นายบดินทร์ ประเสริฐสุวรรณ
32
4706108
นายปรัชญา ศิริฤทธิ์ไกร
33
4706178
นายศิริพันธุ์ ปาลี
34
4706201
นายอนุกูล สิริมูล
35
4706228
นายโอฬาร หอมนาน
36
4706273
นายตั้ง ประทีปคีรี
37
4706299
นายพิชญ์ เอกมหาชัย
38
4706430
นางสาวพรรณราย แซ่เตีย
39
4706442
นางสาวภควดี แสงจันทร์
40
4706456
นายวรกร สมการสมัย


คณะ แพทยศาสตร์ จำนวน 7 คน

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อนักศึกษา 
1
4407044
นางสาวณัฐธิดา เหลืองเพียรสมุทร
2
4507035
นายดนพ นาเนกรังสรรค์
3
4607046
นายทัสสิมนต์ ภัทโรพงศ์
4
4607401
นางสาวกาญจนา สิงห์คะวงศ์
5
4607425
นางวรรณภา ปรังเขียว
6
4607434
นางอรชร จันต๊ะคะรักษ์
7
4707092
นางสาวพิชาภรณ์ สุทธาวาส


คณะ เกษตรศาสตร์ จำนวน 22 คน

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อนักศึกษา 
1
4108186
นางสาวพิมพ์พร ศุขะวณิช
2
4308086
นายเจษฎา อุตสาพะแล
3
4308140
นายนิกร วันวิเศษ
4
4308235
นายวิชชาญ คำภีระ
5
4408001
นายกิตติกร บำรุงชาติ
6
4408034
นายวีระชัย ตระกูลการ
7
4408039
นายสมญา สอนวัฒนา
8
4408341
นายอรรถพล ลอมศรี
9
4608003
นางสาวกานต์นารี คุยเพียภูมิ
10
4608014
นางสาวนภาพร จันต๊ะรังษี
11
4608123
นายธนาคม เครือวงค์
12
4608179
นางสาวเปรมกมล มูลนิลตา
13
4608212
นางสาวมธุรส คุ้มสะอาด
14
4608240
นางสาววริศา ศรีธนสาร
15
4608310
นายหัสนัยน์ ใจบ้านเอื้อม
16
4608324
นางสาวอรรัมภา สงค์ประชา
17
4608329
นางสาวอัจฉรา เหมืองหม้อ
18
4708032
นายศิวัช เทียมทัด
19
4708037
นายสุภชัย วรรณมณี
20
4708068
นายเกียรติคุณ บุญแจ้ง
21
4708074
นายคณวัฒน์ เสนแก้ว
22
4708083
นายจักรกฤษณ์ สุริยะศักดิ์


คณะ ทันตแพทยศาสตร์ จำนวน 1 คน

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อนักศึกษา 
1
4609005
นางสาวขวัญชนก สมทัศน์


คณะ เภสัชศาสตร์ จำนวน 3 คน

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อนักศึกษา 
1
4610035
นางสาวฐิติกา วโรภาษ
2
4610041
นายตะวัน บูรพาเดชะ
3
4610081
นางสาวพิริยา เกษมสุข


คณะ เทคนิคการแพทย์ จำนวน 17 คน

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อนักศึกษา 
1
4311049
นายปิยะศักดิ์ ตาอินทร์
2
4411157
นางสาวฐิติมา องค์การธง
3
4411279
นายวรวุฒิ เชี่ยวชาญวิทย์
4
4411289
นางสาวสุทธาทิพย์ ยิ่งดิลกพันธกุล
5
4511122
นายจุลดิษฐ ทองสอดแสง
6
4611098
นางสาวศุภลักษณ์ หมื่นไธสง
7
4611102
นางสาวสุพัตรา สุวรรณมา
8
4611105
นางสาวหทัยรัตน์ วัลลังกา
9
4611147
นางสาวพุทธิพร คงแก้ว
10
4611177
นางสาวอรพรรณ อังกุระ
11
4611224
นายจักรพงศ์ พลหล้า
12
4611228
นางสาวจุไรรัตน์ บัวสุวรรณ
13
4611230
นางสาวเฏสิณี สุขใจ
14
4611246
นางสาวภัคนุช ฟุ่มเฟือย
15
4611267
นางสาวอรทัย วระแสง
16
4711057
นายภูมิทัศน์ หงษ์วิทยากร
17
4711106
นายอทิพันธ์ เสียมไหม


คณะ พยาบาลศาสตร์ จำนวน 9 คน

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อนักศึกษา 
1
4112039
นางสาวฉวีวรรณ ญาณโค
2
4312113
นางสาวมารีแอนน์ จรรยาศักดิ์ศรี
3
4412057
นางสาวณัชชา เมืองสุวรรณ
4
4412204
นางสาวอมรรัตน์ โกศลวงศ์
5
4612073
นางสาววิมลพรรณ จดจำ
6
4612075
นายวีระศักดิ์ สมพงษ์
7
4612901
MS.SUPATIDA NA NAN
8
4612903
MS.SALILA TANGCHAI
9
4712085
นางสาววรารัตน์ ไชยะ


คณะ อุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 10 คน

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อนักศึกษา 
1
4413013
นายนรุตม์ กันตาคม
2
4413091
นางสาวพชรดา ไชยเขียวแก้ว
3
4413158
นายชัชวาลย์ ปิ่นประยูร
4
4413161
นางสาวดารารัตน์ ปัญกัณฑ์
5
4413176
นางสาวสุชาดา ถาวรวิริยะนันท์
6
4513063
นางสาวมัณฑนะ ธรรมปัญญวัฒน์
7
4613040
นางสาวกุลคนางค์ วงศ์ปวน
8
4613129
นายนครินทร์ อินตาพรหม
9
4613173
นางสาวพัชชา ห่อตระกูล
10
4713102
นายวรัญญู วรรณลังกา


คณะ สัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 5 คน

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อนักศึกษา 
1
4514017
นางสาวดวงหทัย นิ่มวิญญา
2
4514038
นางสาวรุ่งอรุณ อุทัยพัฒน์
3
4614027
นางสาวพรรณนิภา จงตรอง
4
4714008
นายชวรัตน์ เลาหพันธ์ศักดา
5
4714046
นายสุรพงษ์ ไชยเทพ


คณะ บริหารธุรกิจ จำนวน 19 คน

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อนักศึกษา 
1
4415023
นายคุณากร เลิศบรรเจิดจิต
2
4415058
นางสาวฐิติภรณ์ ก้อมน้อย
3
4415120
นายพงศ์ พรินทร์
4
4415274
นายสุรไชย อินต๊ะรักษา
5
4515041
นางสาวณรัชฎา ศรีวิชัย
6
4515143
นายภัทรพล กล่อมคุ้ม
7
4615058
นางสาวณฐพร ศรีศิล
8
4615064
นางสาวณัฏฐิณี คงเสาร์
9
4615079
นายทีป์ชลิต พรหมชนะ
10
4615115
นางสาวปนัดดา สุวรรณศรี
11
4615174
นางสาววรรณพร นงนุช
12
4615196
นางสาวศริญญา พุทธวงษ์
13
4615231
นางสาวสุวพีร์ สิทธิห้วย
14
4715069
นายธนพล บุญเลิศ
15
4715095
นายปฐม เจียมหาทรัพย์
16
4715099
นางสาวปรียาพรรณ จารุวรรณ์
17
4715137
นายเฟื่องทศ ปฏิเวธวรรณกิจ
18
4715149
นายภูวดล พัว
19
4715157
นายยุทธนา หมูเทศ


คณะ เศรษฐศาสตร์ จำนวน 9 คน

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อนักศึกษา 
1
4416073
นางสาวพริมนรี หงษชาติ
2
4416128
นางสาวอาภาพรรณ อาจราชกิจ
3
4616029
นายณรงค์ศักดิ์ ทองกล่ำ
4
4616041
นางสาวนริศรา เจนอุดมทรัพย์
5
4616045
นางสาวนิรัติศัย จรัญญา
6
4616059
นางสาวพณาวรรณ ผ่านพัฒนาสวัสดิ์
7
4616102
นางสาวศุลีพร ปานต๊ะระษี
8
4616109
นางสาวสุพนิต ลำดวง
9
4716059
นายนรภัทร์ วิวัฒน์วงศ์วนา


คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 4 คน

ลำดับ
รหัสนักศึกษา
ชื่อนักศึกษา 
1
4117302
นายกิตติศักดิ์ สุขประภาภรณ์
2
4217337
นายอภิศักดิ์ อ้าย
3
4317312
นายณัฐเดช ตันรัตนกุล
4
4317324
นายยอดยิ่ง พุทธวจนะ
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่