English Version

คู่มือการลงทะเบียนบนระบบอินเทอร์เน็ต | กำหนดการลงทะเบียน | ตารางการประมวลผล


สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

      สรุปผลการลงทะเบียน
      ค้นหารายวิชาที่เปิดสอน
      กำหนดการลงทะเบียน
      ตารางการประมวลผล
      รายชื่อนักศึกษา drop ติดอักษร W

      สรุปผลการลงทะเบียน
      รายละเอียดการลงทะเบียน 0 หน่วยกิต
      Login เข้าสู่การลงทะเบียน 0 หน่วยกิต
      ค้นหารายวิชาที่เปิดสอน
      กำหนดการลงทะเบียน
      ตารางการประมวลผล
      รายชื่อนักศึกษา drop ติดอักษร W

 

สำหรับภาควิชา สำหรับอาจารย์
      Login เข้าสู่ระบบภาควิชา
      ค้นหารายวิชาที่เปิดสอน
      กำหนดการลงทะเบียน
      รายชื่อนักศึกษา drop ติดอักษร W
      วิชาศึกษาทั่วไป General Education      Login เข้าสู่ระบบอาจารย์
      ค้นหารายวิชาที่เปิดสอน
      กำหนดการลงทะเบียน
      รายชื่อนักศึกษา drop ติดอักษร W


ตารางสอบกลางภาค | ตารางสอบปลายภาค | ตารางสอบกลางภาคของคณะ

        ขณะนี้เวลา 23:59:42 มีผู้เข้าใช้งาน 16 คน
ข้อมูลลงทะเบียน ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2554