รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 1/2554

COURSENO : 201111
TITLE : THE WORLD OF SCIENCE
SECTION (lec/lab) : 001/000
LECTURER : คณาจารย์
DATE : .....................................................
ที่รหัสนักศึกษาชื่อ - นามสกุล  
1 500510834
 นางสาวกานดา ชุติมันต์กุลดิลก
 W
2 510510435
 นางสาวรจนา สารแก่น
 
3 511410035
 นางสาวปริญทิพย์ ทับกล่ำ
 
4 511910075
 นางสาวอรวรรณ กาติน
 
5 520510291
 นายพงศกร เชื้อพรมศรี
 
6 530510137
 นางสาวยุวดี เพ็งพาทย์
 
7 530510434
 นางสาวเนตรนภา เทียมทอง
 
8 530510710
 นางสาวพัชราภรณ์ ระวิมี
 
9 531010066
 นางสาวบงกชกร มหาพรหม
 
10 531010116
 นางสาววราภรณ์ เอาผล
 
11 531010142
 นางสาวสุทธิกันต์ มาชัยยะ
 
12 531010163
 นายอิสระ สมัย
 
13 540510001
 นายกฤตนัย อารินทร์
 
14 540510002
 นางสาวจิตราพันธ์ สูงทรง
 
15 540510003
 นางสาวจิรภัทร์ สันตติวงศ์ไชย
 
16 540510004
 นางสาวชนิสรา ฤกษ์ยาม
 
17 540510005
 นายชาญณรงค์ วงศ์บุญมา
 
18 540510006
 นางสาวฐานิกา พรหมไชย
 
19 540510007
 นางสาวณัฏฐณิชา เจริญผล
 
20 540510008
 นายบัญชา ปัญญาเจริญ
 
21 540510010
 นางสาวปนัดดา ปฏิพัทธ์ปัญญา
 
22 540510012
 นายปุรเชษฐ์   ฤทธิ์ชุมพล
 
23 540510013
 นางสาวพัชรีภรณ์   ปาน้อย
 
24 540510014
 นางสาวพัตราภรณ์ พิบูลย์
 
25 540510015
 นายพีระพงศ์ จุลพันธ์
 
26 540510016
 นางสาวเมธาวี นิยมไทย
 
27 540510017
 นายโยธิน ก้อนแก้ว
 
28 540510018
 นายวรัตน์ ประทานพรเลิศ
 
29 540510019
 นางสาววราพร รัศมีจาตุรงค์
 
30 540510020
 นายวศิน สมบุตร
 
31 540510022
 นางสาวศรัณญา   จันทราภิรมย์
 
32 540510023
 นางสาวศุภนันทน์   อนุชัย
 
33 540510024
 นายสถาปัตย์ อาจสาลี
 
34 540510025
 นายสมโชค เมืองเมฆ
 
35 540510026
 นายสรรพวัต   พรหมพิทักษ์
 
36 540510027
 นายสันดุสิต แซ่โค้ว
 
37 540510028
 นายสุรินทร์ ระมัง
 
38 540510029
 นายอนุวัฒน์ แสนศรี
 
39 540510030
 นายอภิวัฒน์ อุ่นใจแรม
 
40 540510031
 นางสาวกนกลักษณ์ คำสนิท
 
41 540510032
 นายกมลชัย นันตา
 
42 540510033
 นางสาวกมลา กาสุยะ
 
43 540510034
 นางสาวกรรณิการ์ ปุ๊ดคำมา
 
44 540510035
 นางสาวกวินนา ถูกจิตต์
 
45 540510036
 นายกวีโรจน์ ฉลาดรอบ
 
46 540510037
 นายกษวรรต ทิพพหา
 
47 540510038
 นางสาวกันติชาห์ เปยานนท์
 
48 540510039
 นางสาวกัลยาณี ศรีสุขพันธ์
 
49 540510040
 นางสาวกานต์กนิษฐ์ ส้มเพ็ชร์
 
50 540510041
 นายกิตติธร เตียวธนกิจ
 
51 540510042
 นางสาวกีรดา จีรพงศ์พลิน
 
52 540510043
 นางสาวกุลิสรา กิตติวิบูลย์
 
53 540510045
 นางสาวขนิษฐา ยานะนา
 
54 540510046
 นางสาวขวัญชนก ทวีลาภ
 
55 540510047
 นายคมสัน ไชยหาญ
 
56 540510048
 นายจตุพล พรินทรากุล
 
57 540510049
 นางสาวจริยา อนุกูล
 
58 540510050
 นายจักรกฤช ณ ลำพูน
 
59 540510051
 นางสาวจันทร์จิรา กันแสง
 
60 540510052
 นางสาวจิณห์จุฑา สิริสุขะ
 
61 540510053
 นางสาวจิราภรณ์ ปัญญาต๊ะบุรี
 
62 540510054
 นายจีรพงษ์ ศรีวงค์
 
63 540510055
 นางสาวจุฑามาศ จันทร์สิงขร
 
64 540510056
 นางสาวจุฑามาศ เรือนดี
 
65 540510057
 นางสาวจุฑารัตน์ พรหมจักรแก้ว
 
66 540510058
 นางสาวจุฑารัตน์ พุอ้อย
 
67 540510059
 นายฉัตรมงคล ยามดีเลิศ
 
68 540510060
 นางสาวชนกกานต์ เนตรรัศมี
 
69 540510061
 นายชนกันต์ บุญญะ
 
70 540510062
 นางสาวชนนิกานต์ ชูชวลิต
 
71 540510063
 นางสาวชนัญชิดา ศิริพิพัตร
 
72 540510064
 นางสาวชนัญดา อาม๊อส
 
73 540510065
 นางสาวชลธิชา สีคำมา
 
74 540510066
 นายชิษณุพงศ์ แก้วจีน
 
75 540510067
 นางสาวโชติมนต์ คชเสนีย์
 
76 540510068
 นายณชพัฒน์ นรารัตนประดิษฐ์
 
77 540510069
 นายณรงค์พร ผังวิวัฒน์
 
78 540510070
 นายณรงค์วรรณ โพธิ์พุก
 
79 540510071
 นางสาวณัชาพรรณ์ ธนพิพัฒนากิจ
 
80 540510072
 นางสาวณัฏฐวรรณ เปียมาลย์
 
81 540510073
 นางสาวณัฐชยา ศรีธรรมยศ
 
82 540510074
 นางสาวณัฐธิดา นิมิตรดี
 
83 540510075
 นางสาวณัฐธิดา พลเดช
 
84 540510076
 นางสาวณัฐนิชา จอมมณี
 
85 540510077
 นางสาวณัฐวรางค์ ศิรเทพประไพ
 
86 540510078
 นายณัฐวัฒน์ ไชยรบ
 
87 540510079
 นายณัฐวุฒิ สุขเกษม
 
88 540510080
 นางสาวณิชกมล โพธิรังสิยากร
 
89 540510081
 นางสาวณิชาภัทร จิตตางกูร
 
90 540510082
 นางสาวณีรนุช สุวรรณรินทร์
 
91 540510083
 นางสาวดวงกมล สืบเหล่ารบ
 
92 540510084
 นายดุษฎี สิงห์ไชย
 
93 540510085
 นายตุลลวัฒน์ เกตุวราภรณ์
 
94 540510086
 นางสาวทัศนีย์ บัวเขียน
 
95 540510087
 นางสาวทิพย์สุดา ศักดิ์สม
 
96 540510088
 นายธนวัฒน์ กันธะวงศ์
 
97 540510089
 นางสาวธนัชพร ลิขิตตระการ
 
98 540510090
 นางสาวธิดาพร พูลแก้ว
 
99 540510091
 นางสาวธินัสนันท์ สารทอง
 
100 540510092
 นางสาวธิพติกานต์ พัฒนจันทร์
 
101 540510093
 นางสาวธีรนันท์ ยศปัญญา
 
102 540510094
 นายธีรพงศ์ สันวงศ์
 
103 540510095
 นางสาวนภัสนันท์ เหรียญทอง
 
104 540510096
 นางสาวนภารัตน์ มูลพฤกษ์
 
105 540510097
 นางสาวนลินี รมภิรัง
 
106 540510098
 นางสาวนัทธ์หทัย ชัยสุรินทร์
 
107 540510099
 นางสาวนันท์นภัส อินถา
 
108 540510100
 นางสาวนิลาวัณย์ วันสอน
 
109 540510101
 นายนิสิต อุ่นเมือง
 
110 540510102
 นางสาวนุสรา บวรหทัยรัตน์
 
111 540510103
 นางสาวบัณฑิตา เขียวทะวงค์
 
112 540510104
 นางสาวเบญจวรรณ ติรสถิตย์
 
113 540510105
 นายปกรณ์ อร่ามเรือง
 
114 540510106
 นางสาวปภาดา เย็นสุขโข
 
115 540510107
 นางสาวปภาวดี คีรีวัลย์
 
116 540510108
 นางสาวปภาวี ศรีวงค์พันธ์
 
117 540510109
 นายปวริศ แสนไชย
 
118 540510111
 นางสาวปารวี ทัศนีย์คติ
 
119 540510112
 นางสาวปิยธิดา ขาวเหลือง
 
120 540510113
 นางสาวผ่องเพ็ญ แก้วดี
 
121 540510114
 นายพงศธร แก้วศรีวงศ์
 
122 540510115
 นางสาวพธู ปารมีมิ่ง
 
123 540510116
 นางสาวพรรณนิดา อ่วมบุญ
 
124 540510117
 นางสาวพรรษชล ไตรพิริยะ
 
125 540510118
 นางสาวพลอย หุตะสิงห์
 
126 540510119
 นายพัชรพล ผลมาก
 
127 540510120
 นางสาวพัชรา ลวดคำ
 
128 540510121
 นางสาวพัชรา สัตราช
 
129 540510122
 นางสาวพัชราภรณ์ พัวศรีพันธ์
 
130 540510123
 นางสาวพัชรี ลวดคำ
 
131 540510124
 นางสาวพันธิตรา แก้วคำ
 
132 540510125
 นางสาวพิชญ์สินี ทองคุณ
 
133 540510126
 นางสาวพิชญ์สินี โพธิ์เพ็ชร
 
134 540510127
 นางสาวพิชามญชุ์ เอี่ยมละออ
 
135 540510128
 นางสาวพิมณิชา ทวีบท
 
136 540510129
 นางสาวพิมพิไลย์ ใจยะสุ
 
137 540510130
 นางสาวเพชรรัช หอมมาลา
 
138 540510131
 นางสาวไพลิน ฟูสวัสดิ์
 
139 540510132
 นางสาวฟารีดา วารีย์
 
140 540510133
 นายภัทรพงษ์ ผลาผล
 
141 540510134
 นางสาวภัทราภรณ์ คำสาร
 
142 540510135
 นางสาวภาวิตา สุขเกษม
 
143 540510136
 นางสาวมรประภา ดวงงา
 
144 540510137
 นางสาวเมวิกา พลรอด
 
145 540510138
 นางสาวยุรดา เชยเดช
 
146 540510139
 นางสาวเยาวสิเนห์ เพ็งผลา
 
147 540510140
 นางสาวรมิดา จิตติวัฒนากร
 
148 540510141
 นางสาวรัชวรรณ จารุมณี
 
149 540510142
 นายรัฐพงษ์ พิพัฒนชวลิตกุล
 
150 540510143
 นางสาวรัตติกาล กันจินะ
 
151 540510145
 นางสาวราตรี จันทร์เพ็ญ
 
152 540510146
 นางสาวลลิตา นันทะสี
 
153 540510147
 นางสาวลักขณา เกิดโพชา
 
154 540510148
 นายวรรณพล ปันต๊ะ
 
155 540510149
 นางสาววรรณวิภา ทองมา
 
156 540510150
 นางสาววรรณิกา บัวสุข
 
157 540510151
 นางสาววราภรณ์ บุญทอง
 
158 540510152
 นางสาววริศรา เสือคล้าย
 
159 540510153
 นางสาววริศรา อุปละ
 
160 540510154
 นายวสันต์ สอนแวว
 
161 540510155
 นายวัชรพล ฟองศักดิ์
 
162 540510156
 นายวัฒนพงษ์ ประสงค์ทรัพย์
 
163 540510157
 นางสาววิชญ์วรา นาวาระ
 
164 540510159
 นางสาววิศารัตน์ ภิยะ
 
165 540510160
 นายวีรวิชญ์ อนันต์ธนสิน
 
166 540510161
 นางสาวเวณุกา แสนคง
 
167 540510163
 นายศุภการณ์ ปลาสุวรรณ์
 
168 540510164
 นางสาวศุภลักษณ์ อภิชาติพณิชกุล
 
169 540510166
 นายสราวุฒิ จินาเคียน
 
170 540510167
 นางสาวสิริกร แก้วพระอินทร์
 
171 540510168
 นางสาวสิริรัตน์ แสนบุตร
 
172 540510169
 นางสาวสิวาวัลย์ จารุโรจน์สกุลชัย
 
173 540510170
 นางสาวสุชาดา ขุนวิทยา
 
174 540510171
 นางสาวสุทิชา พริ้งไทย
 
175 540510172
 นางสาวสุนันทา ริยะป่า
 
176 540510173
 นางสาวสุนิสา หวังปัญญา
 
177 540510174
 นางสาวสุพิชฌาย์ รุ่งเจริญอารีจิตต์
 
178 540510176
 นางสาวสุภัทรา บัวเย็น
 
179 540510177
 นายสุริยา จินดาศรี
 
180 540510178
 นางสาวสุวิมล หลวงใจ
 
181 540510179
 นายโสภณัฐ จันทร์แก้ว
 
182 540510180
 นายอโนชา สีเทา
 
183 540510181
 นายอภิสิทธิ์ โนคำ
 
184 540510182
 นายอภิสิทธิ์ สาสุจิตร
 
185 540510183
 นางสาวอรุณลักษณ์ มั่นสวาทะไพบูลย์
 
186 540510184
 นางสาวอสมาภรณ์ พงศ์มาลี
 
187 540510185
 นางสาวอัจจิมา ไล
 
188 540510186
 นายอานันท์ เฉื่อยฉ่ำ
 
189 540510187
 นายเอกฐากร ถาวร
 
190 540710053
 นายณัฐภัทร ศิริอังกุล
 
191 540710056
 นางสาวณัฐสุดา ตาตุ
 
192 540710098
 นายพาวุฒิ กำไร
 
193 540710168
 นายชญานิน ทัปนวัชร์
 
194 540710184
 นางสาวพิมพ์มาดา สมภิพงษ์
 
195 540710185
 นายพีรฉัตร วงค์ชัย
 
196 540710187
 นายฤกษ์ชัย ต่องสู่
 
197 540710190
 นางสาวสุชารีย์ ยะระนันท์
 
198 540710192
 นางสาวอรรุจี ทิจินะ
 
199 540710200
 นางสาวชฎากาญจน์ หยั่น
 
200 540710211
 นางสาวนิธิตา ดวงตา
 
201 540810225
 นายปุณณะวุทฒ์ ยะมา
 W
202 540810238
 นางสาวพินพิไล วงค์คำแดง
 
203 540810313
 นายศุภกร วงศ์สุข
 
204 540810314
 นายศุภกร สุวรรณเจริญ
 
205 540810323
 นางสาวสมหญิง พนาสันติกุล
 
206 540810326
 นางสาวสรินนาถ พัฒนศุภกิจ
 
207 540810327
 นายสัจญาณ สังหาร
 
208 540810330
 นายสิทธิชาติ ราชสาร
 
209 540910066
 นายพลาพัฒน์ พิงคำขา
 
210 541410012
 นายฉัตรชัย ชาญชัยวีระพันธุ์
 
211 541410013
 นายชณัท เพียรวิจารณ์พงศ์
 

ข้อมูลลงทะเบียน ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2554


สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่