ลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 1/2559
First Semester Enrollment
Registration Office Chiang Mai University


English Version Thai Version