English Version

คู่มือการลงทะเบียนบนระบบอินเทอร์เน็ต | กำหนดการลงทะเบียน | ตารางการประมวลผล

สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา

      สรุปผลการลงทะเบียน
      ค้นหารายวิชาที่เปิดสอน
      กำหนดการลงทะเบียน
      ตารางการประมวลผล
      รายชื่อนักศึกษา drop ติดอักษร W
      Login เพื่อถอนกระบวนวิชาติดอักษร W
      Login ลาพักการศึกษา เพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

      สรุปผลการลงทะเบียน
      Login เข้าสู่การลงทะเบียน 0 หน่วยกิต
      รายละเอียดการลงทะเบียน 0 หน่วยกิต
      ค้นหารายวิชาที่เปิดสอน
      กำหนดการลงทะเบียน
      ตารางการประมวลผล
      รายชื่อนักศึกษา drop ติดอักษร W
      Login เพื่อถอนกระบวนวิชาติดอักษร W

 

สำหรับภาควิชา สำหรับอาจารย์
      Login เข้าสู่ระบบภาควิชา
      ค้นหารายวิชาที่เปิดสอน
      กำหนดการลงทะเบียน
      รายชื่อนักศึกษา drop ติดอักษร W
      วิชาศึกษาทั่วไป General Education      Login เข้าสู่ระบบอาจารย์
      ค้นหารายวิชาที่เปิดสอน
      กำหนดการลงทะเบียน
      รายชื่อนักศึกษา drop ติดอักษร W


ตารางสอบกลางภาค | ตารางสอบปลายภาค | ตารางสอบกลางภาคของคณะ

        ขณะนี้เวลา 23:59:33 มีผู้เข้าใช้งาน 16 คน
ข้อมูลลงทะเบียน ณ วันที่ 07 เมษายน 2555