วิธีการสมัคร

   รับสมัครทางเว็บไซต์สำนักทะเบียนฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ url( http://www.reg.cmu.ac.th )

   ผู้สมัครสอบ สามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น!!
  - ให้อ่าน  ประกาศรับสมัคร!!   เงื่อนไขของแต่ละคณะ แต่ละโครงการให้ละเอียด ก่อนทำการสมัคร
  - ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลให้ครบ ตามขั้นตอนและตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูล
  - ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 200 บาท ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ทุกสาขา
 
- ผู้สมัครดำเนินการ จัดส่งเอกสารประกอบการสมัครตามที่แต่ละโครงการและ/หรือคณะ/สาขาวิชากำหนดไว้ ไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามวันเวลาที่กำหนด โดยดูวันที่ตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ

 
- ผู้สมัครต้องตรวจคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละโครงการ ตามที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายประกาศการรับสมัครนักเรียนฯ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในโครงการโดยไม่ได้รับเงินค่าสมัครคืน ถึงแม้ว่าจะผ่านกระบวนการคัดเลือกแล้วก็ตาม

  - กรณีที่ไม่มีหมายเลขประจำตัวประชาชนให้ติดต่อ 053-943071 ต่อ 108, 131-134 ในวันเวลาราชการ
 
- สำหรับข้อมูลคะแนนสอบ GAT, PAT มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะตรวจสอบคะแนน จากผลการสอบที่ สทศ. จัดส่งให้มหาวิทยาลัย

   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-943071 ต่อ 108, 131-134 ในวันเวลาราชการ