Registration Office CMU The Graduate School CMU ข้อบังคับ ระเบียบ
ระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Graduate Student Records :: Chiang Mai University
บันทึกทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน...
กำหนดการรายงานตัว ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มช.

Information

 แผนที่สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/Map for registration office, CMU 
lastupdate: 2016-03-22 10:02:58

 หลักสูตร-ค่าธรรมเนียมการศึกษา/Curriculum-tuition fee 
lastupdate: 2015-12-21 15:38:46


Step for filling out | ขั้นตอนการกรอกประวัติ

ขั้นตอนการเข้ากรอกประวัตินักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา

 1. นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบรหัสประจำตัวนักศึกษา คลิกที่นี่
 2. เข้าระบบเพื่อกรอกประวัตินักศึกษา ภาค 2/2559 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. จนถึงวันรายงานตัว
  2.1 log in เพื่อเข้าสู่ระบบทะเบียนประวัตินักศึกษา
  2.2 กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว
  2.3 พิมพ์ใบทะเบียนประวัตินักศึกษา จะปรากฎเอกสารจำนวน 3 แผ่น คือ
       - แบบส่งเอกสารการรายงานตัว
       - ใบทะเบียนประวัติ
       - ใบแจ้งยอดชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
  2.4 log out ออกจากระบบ
 3. นักศึกษาที่นำเอกสารในข้อ 2.3 พร้อมหลักฐานประกอบการรายงานตัว มายื่นในวันรายงานตัว ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล มช.