บันทึกทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา

บันทึกทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2560
Graduate Student Records (Semester 1/2017)
ขั้นตอนการเข้ากรอกประวัตินักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา

 1. นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ตรวจสอบรหัสประจำตัวนักศึกษา คลิกที่นี่
 2. เข้าระบบเพื่อกรอกประวัตินักศึกษาและพิมพ์เอกสารใบทะเบียนประวัตินักศึกษา ภาค 1/2560 ในวันที่ 18 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. จนถึงวันรายงานตัว
  2.1 log in เพื่อเข้าสู่ระบบทะเบียนประวัตินักศึกษา
  2.2 กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว
  2.3 พิมพ์ใบทะเบียนประวัตินักศึกษา จะปรากฎเอกสารจำนวน 3 แผ่น คือ
       - แบบส่งเอกสารการรายงานตัว
       - ใบทะเบียนประวัติ
       - ใบแจ้งยอดชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
  2.4 log out ออกจากระบบ
 3. นักศึกษาที่นำเอกสารในข้อ 2.3 พร้อมหลักฐานประกอบการรายงานตัว มายื่นในวันรายงานตัว ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล

Contact Us

 1. Information Technology and Data Processing Section (053) 948939
 2. Graduate Records Section (053) 948929-32
ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน...
กำหนดการรายงานตัว ฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา สำนักทะเบียนและประมวลผล

Information


รายชื่อนักศึกษาคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ฤดูร้อน/2559

ลำดับ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล สาขาวิชา แขนงวิชา แผน รายงานตัว
1 600631021 พชร การคนซื่อ วิศวกรรมเครื่องกล แบบ 2 สมบูรณ์
2 600631026 กฤษฎา อ่างแก้ว วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แบบ 2 สมบูรณ์
3 601131001 อภิญญพัฒน์ มัชวงค์ เทคนิคการแพทย์ แบบ 2 สมบูรณ์

มีปัญหาการใช้งานโปรแกรม ติดต่อ
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและประมวลผลการศึกษา โทร. 053-948939
ฝ่ายแนะแนวและรับเข้าศึกษา โทร. 053-948914 - 18
Registration Office Chiang Mai University, Chiang Mai
239 Huay Kaew Road, Suthep, Muang, Chiang Mai 50200, Thailand, Tel. 66-5394-8901, Fax. 66-5389-2212