ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เลขที่นั่งสอบ

การสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2560
และการให้โควตานักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน ปีการศึกษา 2560


คำชี้แจง : ให้ผู้สมัครและโรงเรียนที่เป็นสนามสอบปฏิบัติดังนี้

  1. ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนแยกตามหมวด 1 หมวด 2
  2. ผู้สมัครพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ติดรูปถ่ายในบัตรและให้โรงเรียนที่นักเรียนสังกัดประทับตราโรงเรียนและใช้เป็นบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนประกอบด้วย
  3. ผู้สมัครสามารถพิมพ์ข้อมูลสถานที่สอบของตนเองตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
โปรดอ่านประกาศ


ค้นหาข้อมูล

เลขบัตรประจำตัวประชาชน

พิมพ์บัตรประจำตัวผู้สมัคร

กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน/passport number
หมายเหตุ:- สามารถพิมพ์ได้หลายครั้ง

พิมพ์ข้อมูลสถานที่สอบ

กรอกเลขที่นั่งสอบ

ประกาศเลขที่นั่งสอบรวมทั้งจังหวัด

จังหวัด
หมวด
 

หมายเหตุ: หมวด 1 คือ รายชื่อผู้สมัคร ที่เลือกสอบกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
               หมวด 2 คือ รายชื่อผู้สมัคร ที่เลือกสอบกลุ่มภาษาต่างประเทศ


ประกาศเลขที่นั่งสอบแยกตามโรงเรียน

จังหวัด
โรงเรียน
หมวด
 

หมายเหตุ: หมวด 1 คือ รายชื่อผู้สมัคร ที่เลือกสอบกลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
               หมวด 2 คือ รายชื่อผู้สมัคร ที่เลือกสอบกลุ่มภาษาต่างประเทศ


ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบโครงการผลิตแพทย์ฯ

จังหวัด
 

**รายชื่อในประกาศ แยกตามจังหวัดของโรงเรียนผู้สมัคร


ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบโครงการเรียนดีที่สมัครพร้อมโควตาภาคเหนือ

จังหวัด© สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. (053) 948914-18
มีปัญหาการใช้งานโปรแกรม โปรดติดต่อ (053) 948939 ในวัน-เวลาราชการ