โควตาภาคเหนือ

ผู้สมัครสอบโปรดทราบ 

  1. โปรดอ่านประกาศรับสมัครและขั้นตอนการสมัครให้ละเอียด หากมีข้อสงสัย ให้สอบถามที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. (053) 948914-18 ในวัน และเวลาราชการ
  2. วิธีการสมัครสอบประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบต้องดำเนินการตามขั้นตอนให้ครบถ้วน ตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
  3. เลขประจำตัวประชาชน, ชื่อ - นามสกุล ของผู้สมัครจะใช้ในการยืนยันตัวบุคคล ทั้งในขั้นตอนการสมัครสอบและการเข้าสอบ ฉะนั้นจึงต้องกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง...คลิกที่นี่ ...เพื่ออ่านรายละเอียดขั้นตอนการสมัคร
  4. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูล โรงเรียนที่เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ชั้น ม.4-6 ให้ถูกต้อง
  5. ตั้งแต่วันที่ ผู้สมัครจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลอันดับการเลือกได้ แต่ยังสามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้

ปฏิทินการสอบคัดเลือก โครงการสอบคัดเลือกนักเรียนในเขตพัฒนาภาคเหนือ
(โควตาภาคเหนือ) ประจำปีการศึกษา 2560

วัน เดือน ปี กิจกรรม
วันที่ 15 - 23 สิงหาคม 2559 นักเรียนดำเนินการสมัครทาง Internet เว็บนี้ (เริ่มเวลา 09.00 น.)
วันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2559 นักเรียนพิมพ์ใบสมัคร ทาง Internet ทาง http://www3.reg.cmu.ac.th/ugradapply และนำไปส่งหน่วยรับสมัครของโรงเรียน
วันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2559 โรงเรียนส่งใบสมัครและเอกสารให้มหาวิทยาลัย
วันที่ 14 ตุลาคม 2559 ประกาศเลขที่นั่งสอบ / ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน/จำนวนโควตาที่จัดสรรให้ และผู้สมัครพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ คลิกที่นี่
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ประกาศผังห้องสอบ ผู้สมัครพิมพ์ผังห้องสอบของตัวเองเพื่อใช้ในการเข้าห้องสอบ
วันที่ 10 -11 ธันวาคม 2559 ดำเนินการสอบคัดเลือกตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด
วันที่ 14 ธันวาคม 2559 สอบวิชา 17 ความรู้ทั่วไปและทักษะด้านศิลปะการดนตรีและการแสดง (ภาคปฏิบัติ)
วันที่ 9 มกราคม 2560 ประกาศผลการสอบข้อเขียนทาง  www.reg.cmu.ac.th
วันที่ 15 มกราคม 2560 ทดสอบความพร้อมและตรวจร่างกาย คณะแพทยศาสตร์ โครงการแพทย์ชนบท/ODOD
วันที่ 28-29 มกราคม 2560

สอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย เอกซเรย์ผู้สอบผ่านข้อเขียน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกคณะ และโครงการร่วม
แพทย์ชนบท/ODOD/ชาวเขา/เรียนดี
มหาวิทยาลัยจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศผลการสอบข้อเขียน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ทาง www.reg.cmu.ac.th
วันที่ 25-28 เมษายน 2560 นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านระบบ Clearing House  ทาง website  www.cuas.or.th
16 พฤษภาคม 2560 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการยืนยันสิทธิ์ในระบบ Clearing House และมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทาง Internet http://www.reg.cmu.ac.th
ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 2560 รายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

ตารางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม


© สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร.(053) 948914-18