ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ไปรับเงินคืนค่าหน่วยกิต ได้ที่ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในวัน เวลา ราชการ (หยุดพักเที่ยง)
01 คณะมนุษยศาสตร์ (75 คน)
02 คณะศึกษาศาสตร์ (758 คน)
03 คณะวิจิตรศิลป์ (442 คน)
04 คณะสังคมศาสตร์ (44 คน)
05 คณะวิทยาศาสตร์ (279 คน)
06 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (706 คน)
07 คณะแพทยศาสตร์ (0 คน)
08 คณะเกษตรศาสตร์ (132 คน)
09 คณะทันตแพทยศาสตร์ (109 คน)
10 คณะเภสัชศาสตร์ (65 คน)
11 คณะเทคนิคการแพทย์ (18 คน)
12 คณะพยาบาลศาสตร์ (744 คน)
13 คณะอุตสาหกรรมเกษตร (143 คน)
14 คณะสัตวแพทยศาสตร์ (67 คน)
15 คณะบริหารธุรกิจ (124 คน)
16 คณะเศรษฐศาสตร์ (7 คน)
17 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (0 คน)
18 คณะการสื่อสารมวลชน (0 คน)
19 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (1 คน)
20 คณะนิติศาสตร์ (0 คน)
21 คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี (0 คน)
คณะ วิศวกรรมศาสตร์

รหัสนักศึกษาชื่อ-สกุล จำนวนเงินรับคืน (บาท)
4806484 นางสาวรดา กาญจนสุระกิจ 60
490610250 นายหัสบดินทร์ อ่วมคำ 60
490610265 นางสาวฐิตารีย์ ใจเมือง 60
490610275 นายเอกภพ สุภา 60
490610571 นางสาววันทนา จันทราช 60
490610586 นายศุภชัย ก้อนเทียน 60
490610609 นายสุภรุจ สุรินทร์ 60
490610611 นายสุรศักดิ์ โพธิ์แจ้ง 60
490610679 นายจักรกฤษ รัตนา 60
490610687 นายธเนศ เตียประพงษ์ 60
500610493 นายณัครินทร์ มณีวรรณ 60
500610505 นายณัฐวุฒิ พุทธิเมืองชื่น 60
500610543 นายนรเศรษฐ์ ทองยา 60
500610576 นายชัยกฤต ถนอมใจ 60
500610578 นายภาณุพงศ์ สุขศรี 60
500610640 นายสายัณห์ อยู่เจริญ 60
500610672 นายอาศุธนุส สุดใจ 60
500610679 นายกุลวัฏ จุลละนันทน์ 60
500610720 นายกรัชกาย ง้าวกาเขียว 60
500610764 นายวิจักขณ์ หุ่นสุวรรณ 60
510610006 นางสาวกฤติยา พรหมรุ่งเรือง 60
510610009 นางสาวกันยวันต์ ตวงวิไล 60
510610011 นายกิจพัฒน วงษ์เมตตา 60
510610068 นางสาวฐาปาณี ไชยเตกุล 60
510610113 นายธีระ ใช้บุญเรือง 60
510610237 นายวิทยาธร ไทยรินทร์ 60
510610496 นายจตุรวิทย์ มั่นชา 60
510610497 นายจักรพงษ์ คำหล้า 60
510610502 นางสาวจีราวรรณ มะณีวอ 60
510610507 นางสาวชิดชนก บัวสร้อย 60
510610509 นางสาวฐาปนี ธีรกุลวัฒนโต 60
510610510 นายฐิติณัฐ เมืองทอง 60
510610520 นายธนต อ่อนอุระ 60
510610540 นายปฏิธาน ใจนา 60
510610541 นายปณชัย จันเจียวใช้ 60
510610560 นางสาววริศรา แก้วร่วมวงศ์ 60
510610579 นายสิทธิชัย สีโวย 60
510610589 นายอนุรัตน์ อริยะวงค์ 60
510610594 นายอภิเชษฐ์ แสนทวีสุข 60
510610605 นายคีตา วุฒิมาปกรณ์ 60
510610619 นายนิชวัฒน์ ธาตุอินจันทร์ 60
510610642 นายคเชนทร์ กองแก้ว 60
510610655 นายปิยพันธุ์ พรหมวิทักษ์ 60
510610664 นายเรวัติ โมตาลี 60
510610700 นายทศพร สุดาหล้า 60
510610731 นางสาวศมนภรณ์ สุ่นศิริ 60
520610049 นางสาวชลดา ฝั้นจักรสาย 60
520610068 นายณัฐชา ผาสุข 60
520610072 นายณัฐพล ก้างออนตา 60
520610094 นายทัดเทพ สิทธิ 60
520610099 นายธนพล เชื้อพลายเวช 60
520610112 นายธิติพันธุ์ ขันคำ 60
520610138 นายชยพล พรมโน 60
520610144 นายปภังกร กรณชนกนันท์ 60
520610151 นายปริญญาพัฒน์ ตั้งตฤษณกุล 60
520610160 นายปิยวิทย์ มั่งมูล 60
520610190 นายพิเชฐ เครือวรรณ 60
520610192 นายพิเชฐ อะถะ 60
520610207 นายภัทรวิน ชนะพูล 60
520610223 นายยุทธการ สังหาร 60
520610224 นายยุทธนา คำพูน 60
520610254 นายวัฒธนกร ปวงคำใส 60
520610260 นายวิชญ์นันท์ ทัศณีวรรณ์ 60
520610282 นายศิระวิชย์ กิติภัทย์พิบูลย์ 60
520610314 นายอนุชา พงศ์กรกัมพล 60
520610353 นายไกรภพ เป็งแก้ว 60
520610360 นางสาวจุฬามาศ ยองคำ 60
520610390 นางสาวธัญญลักษณ์ สิทธิโรจน์ 60
520610418 นายปรัชญ์ ดวงยานะ 60
520610422 นายปริยชาติ ไชยศรี 60
520610423 นายปรุฬห์เรศ เผือกเอี่ยม 60
520610424 นางสาวปวริศา ปัญญาจิระ 60
520610439 นางสาวพูนพิสมัย โกฏิกุล 60
520610455 นายรัฐรักษ์ มูลประการ 60
520610463 นางสาววาสนา ทรัพย์โพทิน 60
520610465 นายวิชยุตย์ เวชชากุล 60
520610485 นางสาวสิริภา พัทยากร 60
520610487 นางสาวสุจิตรา บุญศรีไหว 60
520610488 นายสุชาติ ม้าแก้ว 60
520610511 นายกริชรินทร์ ซาวยา 60
520610559 นางสาวธนิวรรณ ประโคม 60
520610667 นายพงษ์ประพันธ์ กันทะแก้ว 60
520610670 นายพิษณุ ไชยยา 60
520610675 นายวิจักขณ์ วุทธานนท์ 60
520610776 นายเปรมปิติ กันขัด 60
520610801 นายสมพงษ์ นวนผ่อง 60
530610002 นางสาวกนกวรรณ นันตา 60
530610027 นายจรัสพงษ์ กนิษฐจินดา 60
530610045 นายชโลธร ชวลิตชีวินกุล 60
530610061 นายณัฐวุฒิ ปิยะดารารัตน์ 60
530610069 นายทฤษฎี อายะวรรณา 60
530610090 นายธนายุต เทียมปาน 60
530610092 นายธรธนัสม์ ภิระตา 60
530610124 นายปวิตร บุตรหงษ์ 60
530610127 นายปิติภัทร ขาวแสง 60
530610128 นางสาวปิยะรส มาลีเจริญ 60
530610135 นายพงศกร จาดย่านขาด 120
530610136 นายพงศกร บำรุงเกียรติจร 60
530610139 นายพงษ์ภวิศ เรืองฉิม 60
530610164 นายภูริภัทร์ รุ่งรุจิรัตน์ 60
530610168 นายยุรนันท์ หน่อจันทร์แก้ว 60
530610169 นายรฐนนท์ โฉมทอง 60
530610170 นายรัชฏ อุณหพิพัฒพงศ์ 60
530610190 นายวีระยุทธ สร้อยขุนทด 60
530610201 นางสาวศิรินันท์ ยงยืน 60
530610215 นายสถาพร แซ่ลี้ 120
530610216 นายสรศักดิ์ อ่องสร้อย 60
530610229 นางสาวสุนิสา วรภูมิธรรม 60
530610251 นายอภิวัฒน์ อัฐวงศ์ 60
530610276 นายจตุพัชร คะระออม 60
530610277 นายจารุกิตติ์ อรทัย 60
530610283 นายชัยวัฒน์ วัฒนา 60
530610289 นายทวีเกียรติ วงค์คำปวน 60
530610306 นางสาวปิยาภรณ์ ไชยสวัสดิ์ 60
530610347 นางสาวกัลยา อังกุรวสพร 60
530610352 นายเจริญรัตน์ ทัพเพ็ชร 60
530610377 นายปณต ควรแถลง 60
530610401 นางสาวสายนภา บรรดาศักดิ์ 60
530610432 นายธนากร ตัญญะเกตุ 60
530610502 นายสุลิขิต ศรีบุญเรือง 60
530610564 นายวินชัยโล มาเยอะ 60
530610577 นายกาโมทย์ บัวสุก 60
530610605 นายคณิน ช่วยเยียวยา 60
530610611 นายณัฐพงษ์ คำบุญเรือง 60
530610629 นางสาวศิริมา ดินอะ 60
540610009 นายโกวิท อัครวงศาพัฒน์ 60
540610018 นายฐิติกานต์ หม้อบุญมี 60
540610019 นายฐิติพงศ์ นามวงค์ 60
540610033 นายทรงพล ยาวิชัยป้อง 60
540610043 นายนรวีร์ โสภาวตานนท์ 60
540610048 นายนิรุธ ดวงจันทร์ 60
540610060 นายภาวิศ คิดยาว 60
540610068 นายรณชัย ทรงกิตติกุล 60
540610073 นางสาววรัญญา เดชคำฟู 60
540610076 นางสาววันทณี แสงสุข 60
540610080 นายวุฒิไกร พรหมสุวรรณ 60
540610081 นายศตวรรษ มาวิน 60
540610092 นางสาวส่วยยี แซ่ภู่ 60
540610097 นายสุรชัย กันใจแก้ว 60
540610099 นายเสริมสิริ ปั้นทอง 60
540610110 นายเอกอาทิตย์ ดรุณรัศมี 60
540610117 นางสาวขันทอง วงศ์วิเชียร 60
540610128 นายชายชนก ร่มเย็น 60
540610165 นายภูวดล ปัญญาจิตร 60
540610167 นางสาวมารีกา หลายแห่ง 60
540610172 นางสาววรรณภา วันดี 60
540610173 นางสาววรินทร หวานเสียง 60
540610176 นายศิวกร สุจริตรักษ์ 60
540610183 นายสิทธิพงษ์ รุ่งเป้า 60
540610192 นายโกญจนาท สุทธิทักษ์ 60
540610193 นายคณาทรัพย์ ไชยรินทร์ 60
540610195 นายคมศักดิ์ รุ่งสุภัคพงศ์ 60
540610200 นางสาวเจนจิรา ช่วยจิตต์ 60
540610204 นายณัชพล สายหยุด 60
540610206 นายติณณ์ ปราชญ์วิทยาการ 60
540610208 นายพฤศธร จันทร์ผง 60
540610218 นายพงศ์พีระ สายดี 60
540610227 นางสาวศรัณยา พวงเพียงงาม 60
540610234 นายอลงกรณ์ ศิริ 60
540610235 นายอัทธนีย์ ชำนาญรบ 60
540610236 นายเรวัฒน์ แก้วสีขาว 60
540610257 นายเฉลิมชัย แก้ววิเศษ 60
540610284 นางสาวธัญญาภัสส์ อนันต์ฐานุกิจ 60
540610322 นายวรุตม์ แหลมคม 60
540610336 นายศุวิล เขตตีวรรณ์ 60
540610355 นายกริช บึงมุม 60
540610363 นางสาวเกณิกา สงวนแก้ว 60
540610377 นายชนกภัทร แลกันทะ 60
540610386 นายณรงค์ศักดิ์ กันจิน๊ะ 60
540610410 นายธนวัฒน์ ดีโชติช่วง 60
540610426 นายบรรพต แซ่ย่าง 60
540610431 นายปริญญา วิศวกรวิศิษฎ์ 60
540610432 นายปรีชา เพ็งสุวรรณ 60
540610434 นายปวริศ นครชัย 60
540610450 นายพิทยา วานิช 60
540610453 นายพิศลย์ โอฬารไพโรจน์ 60
540610454 นายพีรพัฒน์ อ้นสืบสาย 60
540610473 นายรุจน์ รุจิพรรณ 60
540610494 นายศุภฤกษ์ สุทธิเชตวนิช 60
540610501 นายสุเมธี ทวีการไถ 60
540610526 นายฐิติ พรหมณี 60
540610549 นายอภิสิทธิ์ โพธิ์วอ 60
540610555 นางสาวจารุวรรณ กันติ๊บ 60
540610568 นายพศวัต ผิดน้อย 60
540610580 นายสิรภพ มงคลเวส 60
540610581 นายสุธีรพันธุ์ ตันประเสริฐ 60
540610582 นายสุริยพงษ์ จันต๊ะตึง 60
540610586 นายโอฬาร ห่านทอง 60
540610610 นายทีปกร บุตรนุชิต 60
540610620 นายนัฐกรณ์ บัวเจริญ 60
540610621 นายนัฐชัย โพธิ์รอด 60
540610649 นายสิทธิโชค เตปิน 60
540610654 นางสาวหนึ่งฤทัย ใจจูน 60
540610660 นางสาวพลอยพัชรินทร์ สิทธิเหรียญชัย 60
550610001 นายกฏิพัทธ์ เลาสัตย์ 60
550610002 นายกรธวัช สิงห์ทอง 60
550610003 นายกฤตภาส พึ่งพวก 60
550610004 นายกฤษณะ เทพวัง 60
550610005 นายกิตติธัช เย็นใจ 60
550610006 นายกิตติภณ สีมะเดื่อ 60
550610007 นายขจรศักดิ์ วุทธิพันธุ์ 60
550610008 นายขวัญชัย เครือวรรณากุล 60
550610009 นายคงวา กาเรียน 60
550610010 นายคณิน ปิยะนนทลี 60
550610011 นายคุณนิธิ ทองอินทร์ศรี 60
550610014 นางสาวจิรนันท์ จันทร์หอม 60
550610015 นายจิรเมธ วังวล 60
550610016 นายจิรวัฒน์ กังวาล 60
550610017 นายชงค์ มีศรี 60
550610018 นายชนะพงศ์ ก้อนคำ 60
550610019 นางสาวชนาพร วิจิตรขจี 60
550610020 นายณัชนนท์ ตาพรหม 60
550610021 นายณัฐชนน ศิริ 60
550610022 นายณัฐดนัย สิงห์คะนันท์ 60
550610023 นายณัฐดนัย สุวรรณมณี 60
550610024 นางสาวณัฐธิดา แขวงแดง 60
550610025 นายณัฐนนท์ บัณฑิตเอกตระกูล 60
550610027 นายทวีวิทย์ ทวีวิทยาการ 60
550610028 นายทักษ์ดนัย แสงเลิศ 60
550610029 นายทัตพงศ์ ยาวิชัย 60
550610030 นายเทิดพงษ์ สายแปง 60
550610031 นายธนพล ชาวสวน 60
550610032 นางสาวธนวรรณ อภินันทโกศล 60
550610033 นายธนัตศิลป์ แจ่มจำรัส 60
550610035 นายธัญพิสิษฐ์ จิตติวัฒนพงศ์ 60
550610036 นายธีรนัย ทิศแก้ว 60
550610037 นายธีรวุฒิ นาเทพ 60
550610038 นายนครินทร์ พรมสุรินทร์ 60
550610039 นายนที สิทธิแก้ว 60
550610040 นายนวพล ณ ลำพูน 60
550610041 นายนวัตกรณ์ กุนาคำ 60
550610042 นางสาวนารีรัตน์ รัตนวิมล 60
550610043 นางสาวเนตรประดับ สายสุวรรณ์ 60
550610044 นายบุรัสกร วัชรกาฬ 60
550610045 นายปภาวิน พรหมฟัง 60
550610046 นายประกาศิต สังวริ 60
550610047 นายปรัชญา อุตรชน 60
550610048 นายปารเมศ เหล็กมั่น 60
550610049 นายปิติพงศ์ โพธิ์ศรี 60
550610050 นายปิยวัฒน์ เขื่อนเชียงสา 60
550610051 นายปิยวัฒน์ สุรินทร์ 60
550610052 นายปิยวัส เศวตโชติ 60
550610053 นายเปรม บุญธรรมส่ง 60
550610054 นายพงศ์เทพ พิเศษสิทธิ์ 60
550610055 นายพงศธร ธงชัย 60
550610056 นายพิทักษ์ชน นันทะวงค์ 60
550610057 นายพิพัฒน์ ลำจวน 60
550610058 นางสาวพิมพ์สิริ สิริอุดมศักดิ์ 60
550610059 นายพิสิฐ เกียรติชูศักดิ์ 60
550610060 นายพีรพัฒน์ วิรัตน์เกษ 60
550610061 นายพีรักษ์ วัฒนมงคล 60
550610062 นายภาคภูมิ วัชราพิพัฒน์พันธ์ 60
550610063 นายภุชงค์ เสรีวัฒนาชัย 60
550610064 นายภูบดี พัวพันธ์รักษกุล 60
550610065 นายภูเบศ อินกัน 60
550610066 นายเมธาพล กาวิละ 60
550610068 นายยุทธพงษ์ ดวงแสนสุข 60
550610069 นายยุทธภูมิ ห่วงศร 60
550610070 นายยุรพล ติลภัทร 60
550610071 นายรัฐนันท์ ตั้งไพศาลสัมพันธ์ 60
550610072 นายรัฐพงษ์ คำหม่อง 60
550610073 นายโรจนินทร์ พงศภัควรวัฒน์ 60
550610074 นางสาววณัฐตรา สว่างใจ 60
550610075 นางสาววรรณศิกา จันทร์แก้ว 60
550610076 นายวรากร เดชคำฟู 60
550610077 นายวัชระ มะคะวรรณ์ 60
550610078 นายวิศรุต กุสสลานุภาพ 60
550610079 นายศรัณ วงษ์สุวรรณ 60
550610080 นายศักดิ์ณรงค์ สุนทร 60
550610081 นายศิริโสภณ ภารัตภูมิกุล 60
550610082 นายศิวัช วรวิทยธาดา 60
550610084 นายสมชาย เชียงพันธ์ 60
550610085 นายสมรรถชัย รังษีสาคร 60
550610086 นายสหภาพ ยอดยิ่ง 60
550610087 นางสาวสินีนุช พุฒทอง 60
550610088 นายสุเมธินทร์ วรรณวินิจ 60
550610089 นายสุวิจักขณ์ ขัดสงคราม 60
550610090 นายอนวิทย์ พนัส 60
550610091 นายอนันต์ธชัย น้อยนาค 60
550610093 นายอภิชาติ อุดมวงษ์ 60
550610094 นายอรรคเดช ผดุงเวียง 60
550610095 นายอัฌชานนท์ อุตรศักดิ์ 60
550610096 นายอาทิตย์ เลี่ยมแหลม 60
550610097 นายโอภาส ดำเนินนิรันดร์ 60
550610098 นางสาวกนกกร คล้ายวงศ์ 60
550610099 นายกรกฎ เบลียยา 60
550610100 นายกล้าณรงค์ คำห้วยหาร 60
550610101 นายกันตพัฒน์ สังข์เลี่ยมทอง 60
550610102 นายกิตตินันท์ ลายสนธิ์ 60
550610103 นายกิตติพงษ์ มีกลิ่น 60
550610104 นายกิตติศักดิ์ โลหะกิจ 60
550610105 นายจิระวัฒน์ เกษจรัล 60
550610106 นางสาวชมพูนุช มหาไม้ 60
550610107 นายชวลิต รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ 60
550610108 นายณัฏฐพล อิทธิประทีป 60
550610109 นายณัฏฐภูมิ เตชะศักดิ์ศรี 60
550610110 นางสาวณัฐนันท์ สุขสุวรรณ์ 60
550610111 นายณัฐพล นวลคำมา 60
550610112 นายณัฐภัทร ลีรพันธุ์ 60
550610113 นายณัฐวุฒิ พงค์ปวน 60
550610115 นายธนาบดินทร์ ล้อเลิศสกุล 60
550610116 นายธัญสิทธิ์ พัทธะศิลป์ 60
550610117 นายธีรพงศ์ สุทธาชัย 60
550610118 นายนฤดล ต๊ะวรรณะ 60
550610119 นางสาวนฤมล จำปา 60
550610120 นายนัคเรศ อินทนะ 60
550610121 นายนาวี คุณเลิศ 60
550610122 นายนิติพงศ์ ไชยรัตน์วัฒนา 60
550610124 นายพงศกร แก้วศิริพงษ์ 60
550610125 นายพงศกรณ์ เล็กเฟื่องฟู 60
550610126 นายพงษ์ภูมิ กันสิทธิ์ 60
550610127 นางสาวพรพนิต มีเนตร 60
550610128 นายพิพัฒน์พงศ์ บุญตัน 60
550610129 นายพิสิษฐ์ มาลาศรี 60
550610130 นายภัทรพล สุกันธา 60
550610131 นายภาณุพงศ์ เสาแปง 60
550610132 นายรัฐพล คมทอง 60
550610133 นายวรากร อิทธิชัยมงคล 60
550610134 นายวศิน สุวรรณ 60
550610135 นางสาววิชญาดา เวชชากุล 60
550610136 นายศักดิธัช ปัญญามูลวงศา 60
550610137 นายศิรินทร์ สวัสดิ์ศรี 60
550610138 นายศุภพงษ์ วงค์สถาน 60
550610139 นายศุภวิชญ์ รุจิเรกานุสรณ์ 60
550610140 นายสิรภพ จงเลิศทรัพย์ 60
550610142 นางสาวสุชานันท์ ยอดชุมภู 60
550610143 นายสุทธิวงศ์ ปัญญาวงศ์ 60
550610144 นายสุรเดช หน่อไชย 60
550610145 นายอนรรฆวัตร บุญสนอง 60
550610146 นายอัครวุฒิ เอี่ยมสำอางค์ 60
550610147 นายอัฐษิต มณีขัติย์ 60
550610148 นายเอกพงศ์ จันทกูล 60
550610149 นายกฤติพงศ์ วันทาทราย 60
550610150 นายกำพล รุ่งเรือง 60
550610153 นายจารุวัฒน์ สีชมภู 60
550610155 นางสาวณิชพัชร พวงมาลัย 60
550610156 นายทศพร ด่านพงษ์สกุล 60
550610157 นางสาวธิดารัตน์ เชื้อพูล 60
550610158 นายนพนนท์ ภาคย์ทองสุข 60
550610159 นางสาวประภัสสร นันทะกูล 60
550610160 นางสาวปราย เรืองไวทย 60
550610161 นางสาวปั้นหยา ณ เชียงใหม่ 60
550610162 นายปางรวี ศรีลาชัย 60
550610163 นางสาวปาริฉัตร ยานแก้ว 60
550610164 นางสาวปิยะธิดา ภาเภา 60
550610165 นางสาวปิยะธิดา โมรารัตน์ 60
550610166 นางสาวปุณิกา มณีวรรณ์ 60
550610167 นายพงษ์ศักดิ์ อิสระธานันท์ 60
550610168 นางสาวพัฑฒิดา ปัดทุมมา 60
550610169 นางสาวเพ็ญทิพา ปารัตน์ 60
550610171 นางสาววรรณพร นุ่มพันธุ์ 60
550610172 นางสาววิวทิวา รัตนพันธุ์ 60
550610173 นายวีรพงษ์ ขันทะลักษณ์ 60
550610174 นายศิรชัช ศรีวราพงศ์ 60
550610175 นายศุภณัฐ เที่ยงบูรณธรรม 60
550610176 นายศุภวิชญ์ กันทะวงศ์ 60
550610177 นางสาวศุภาพิชญ์ วัฒนานนท์ 60
550610178 นายสรณัฐ ราชฉวาง 60
550610179 นางสาวสริตา ธิติมูล 60
550610180 นายสหธัช ว่องกุลกิจ 60
550610181 นายสุธนัย ประเสริฐกุล 60
550610182 นายสุเมธ ศรีโยธา 60
550610183 นายสุรศักดิ์ เสริมสุข 60
550610184 นางสาวอจลญา สุขเพ็ง 60
550610186 นางสาวอภิญญา นะนุ่น 60
550610187 นายอลัน เพชโรภาส 60
550610188 นายเอกรินทร์ ปริญญานิลกุล 60
550610189 นางสาวกนกนภา บุญส่งประเสริฐ 60
550610190 นางสาวกนกวรรณ ตันตระกูล 60
550610191 นายกรกฎ กุนวารินทร์ 60
550610192 นางสาวกรองกาญจน์ จันทร์หงษ์สกุล 60
550610193 นายกฤตเมธ ลำปุก 60
550610194 นายกฤษดา มั่นเหมาะ 60
550610195 นายก้องลาภ สมฤทธิ์ 60
550610196 นายกิตติศักดิ์ พิมพ์ขัน 60
550610198 นางสาวเกศรินทร์ ใจเเก้ว 60
550610200 นางสาวขวัญฤทัย ไชยจินดา 60
550610201 นางสาวจงรักษ์ วงศ์ฉายา 60
550610202 นายจักรพัฒน์ มีสมศัพย์ 60
550610203 นางสาวจันทิรา งามเลิศสรรพกิจ 60
550610204 นายจิรพัฒน์ ตียาภรณ์ 60
550610205 นายจิรายุทธ อินต๊ะรัตน์ 60
550610206 นางสาวจุฑาทิพย์ พรมอิน 60
550610207 นายเจษฎา ทวีคำ 60
550610208 นางสาวเจียระไน ซาวคำ 60
550610209 นางสาวชญตา สุทธิโรจน์พัฒนา 60
550610211 นายชนสรณ์ ทับทิมทอง 60
550610212 นายชนสรณ์ หาญเจริญกิจ 60
550610213 นายชัยวุฒิ หน่อเนื้อ 60
550610215 นางสาวโชษิตา สกลวสันต์ 60
550610216 นางสาวฐิติมาพร โสภามัง 60
550610217 นางสาวฐิติวรดา สมเวที 60
550610218 นายณเพชร์พรรษ์ พันเพ็ชร 60
550610219 นายณัฐกานต์ สิงห์ทร 60
550610220 นายณัฐวุฒิ ไชยปัญโญ 60
550610221 นายณัฐวุฒิ รักพงษ์ 60
550610222 นางสาวดารุณี อ่อนชาติ 60
550610223 นายถิรวัฒน์ ชัยบุญลือ 60
550610224 นางสาวทรัพย์ศิริ นุ่นทิพย์ 60
550610225 นายธนวัต หงษ์ประสิทธิ์ 60
550610226 นายธนะพัฒน์ อัศวชนานนท์ 60
550610227 นางสาวธนัญญา บุ้งศรีทอง 60
550610228 นายธีร์ดนัย กาญจนวัฒนา 60
550610229 นางสาวนงนภัศ ไทยธรรมกุล 60
550610230 นายนนทพร มูลวรรณ 60
550610231 นางสาวนนทพรรณ ธรรมศรี 60
550610233 นายนิติพงศ์ นิรชรกุล 60
550610234 นายบารมี จาบทอง 60
550610235 นายบุษย์ กันทะวงค์ 60
550610236 นางสาวปรายา ขยัน 60
550610237 นายปวริศ แพถนอม 60
550610238 นายปิยะนัฐ สุภากูล 60
550610239 นายพงศ์พิพัฒน์ กิตติรัตนไพบูลย์ 60
550610240 นายพงศธร เทพเสนา 60
550610241 นายพงษ์ศธร รุ่งเรืองศรี 60
550610242 นางสาวพนัชกร ม้าทอง 60
550610243 นางสาวพนิดา ประสาทสินธุ์ 60
550610244 นายพรชัย สายสุดใจ 60
550610245 นางสาวพรรณพัชร ปลัดคุณ 60
550610246 นายพัทธพล กาวิล 60
550610249 นางสาวพิมพร โพธิเนียม 60
550610250 นายพิรกิตต์ ทาเป็ง 60
550610251 นางสาวเพ็ญนภา ดวงพันธ์ 60
550610252 นางสาวภัค ถาวรนันท์ 60
550610253 นายภัคพล ครองบารมี 60
550610255 นายภาณุวิช เลาอลงกรณ์ 60
550610256 นายมรกต ยาระนะ 60
550610257 นางสาวรติกร ตุ่นแก้ว 60
550610259 นางสาวรัตติกาล ปาลี 60
550610260 นายวชิรปรัชญ์ สุกุมลจันทร์ 60
550610262 นางสาววรัญญา ชาตินิศากร 60
550610263 นางสาววรัญญา วงศ์ใหญ่ 60
550610265 นายวิธิวัสส์ จิรทีปต์กุลเมธ 60
550610266 นางสาววินัฐดา อร่ามแสงเทียน 60
550610269 นายศรัณย์ อรัญพิทักษ์ 60
550610270 นางสาวศศิพิมพ์ ศิริธร 60
550610271 นางสาวศิรินันท์ กรุงแสนเมือง 60
550610272 นายศิวากร ธนสิทธิ์สุนทร 60
550610273 นายศุภกิจ คำหล้า 60
550610274 นายศุภกิจ อุ่นกาศ 60
550610275 นายสหรัฐ ก้านเขียว 60
550610277 นายสิทธิศักดิ์ แหลมคม 60
550610278 นางสาวสุกานดา ฟองคำ 60
550610279 นางสาวสุธิดา แซ่เตี๋ยว 60
550610280 นางสาวสุพพัตรา ขุนหาญ 60
550610282 นายสุรีย์พล พุฒิเรืองรอง 60
550610283 นางสาวหทัยชนก เนตรประสาท 60
550610284 นางสาวอริสรา บึงไกร 60
550610285 นายอากิระ คุราโมโต 60
550610286 นางสาวอารดา จันทร์เรือง 60
550610287 นายเอกชัย วรรณก้อน 60
550610288 นายกฤตพจน์ คุณยศยิ่ง 60
550610289 นายกฤตพล อินถา 60
550610290 นายกฤษฎา จินาแก้ว 60
550610291 นายกฤษฎา มีชัยชนะ 60
550610292 นายกฤษณะ ใจพรมเมือง 60
550610293 นายกานต์ณภัทร อุดมพันท์ 60
550610294 นายกิตติ์ขจร รุ่งเรือง 60
550610295 นายกิตติพศ โพธิ์ทิพย์ 60
550610296 นายคนธรรม ธรรมวงศ์ 60
550610297 นายจักรกฤต อินน้อย 60
550610298 นายจักรี เมืองคำ 60
550610299 นายจิตริน นาคศิริกุลชัย 60
550610300 นางสาวจินดาลักษณ์ บุญแค้ม 60
550610301 นายจิรกร ริยะทา 60
550610302 นายจิรพงศ์ วิชัยหอม 60
550610303 นางสาวจิราภา ศิริเรือนแก้ว 60
550610304 นายจิรายุ ถาปินตา 60
550610305 นายจิราวัฒน์ หงษ์สิบแปด 60
550610306 นางสาวเจนจิรา สมบูรณ์ชัย 60
550610307 นายเฉลิมเดช บุญมาแก้ว 60
550610309 นางสาวชนิกานต์ เกียรติ์กรัณย์ 60
550610310 นายชวกร กฤษประจันต์ 60
550610311 นายชวกร ศรีเงินยวง 60
550610312 นายชวัลกร เทียมประเสริฐ 60
550610313 นางสาวชัญญา เลิศรมยานันท์ 60
550610314 นายชัยวัฒน์ ผาพิศาล 60
550610315 นายชาคร แซ่หลี่ 60
550610316 นายชิษณุพงษ์ หวะสุวรรณ์ 60
550610317 นายโชค ผลละออ 60
550610318 นายญาณวิทย์ น้อยคำเขียว 60
550610319 นายฐากูร มิ่งเมือง 60
550610320 นางสาวฐานิดา ขันติ 60
550610321 นางสาวฐิติพร อ้ายดี 60
550610322 นายฐิติวัสส์ มณีเครือ 60
550610323 นายณฐพงษ์ ตรุณาวงษานนท์ 60
550610324 นายณฐพล ดลสิริฤทธิกุล 60
550610326 นายณรงค์ฤทธิ์ พิริยะโภคานนท์ 60
550610327 นายณัชพล มนต์ชัยวนะกิจ 60
550610328 นายณัฐชนนท์ ขัติยะ 60
550610329 นางสาวณัฐณิชา วรรณโชติผาเวช 60
550610330 นายณัฐพงศ์ มูลเมือง 60
550610331 นายณัฐพนธ์ พลับประสงค์ 60
550610332 นายณัฐพัชร์ กิจศิริพัฒน์ 60
550610333 นายณัฐสักก์ ภู่พูลทรัพย์ 60
550610334 นายณัทกฤช คำสุขใส 60
550610335 นายถิรายุ ทิพย์พิงค์ 60
550610337 นายทศวรรษ สุนทรวิริยะวงศ์ 60
550610338 นายไทยคม มงคลนัฏ 60
550610339 นายธงไชย งามพหุธน 60
550610340 นายธญาณุตม์ นันทานิช 60
550610341 นายธนชัย อบเชย 60
550610342 นายธนดล ภักศิลป์ 60
550610343 นายธนธรณ์ ศิริวงศ์มงคล 60
550610344 นายธนบดี ณ สุรินทร์ 60
550610345 นายธนพัฒน์ หุตะมาน 60
550610347 นายธนาธิป พงษ์หนาด 60
550610350 นางสาวธวัลพร ใคร้มา 60
550610351 นายธีรชัย เจียระนัยปรีดา 60
550610352 นายธีรวัฒน์ เสาร์ชัย 60
550610353 นายธีระพัฒน์ หาญวัฒนาศิริ 60
550610354 นายนพวัธน์ เอกพรพิชญ์ 60
550610355 นายนรรัตน์ สังข์ศรี 60
550610357 นางสาวนรีกานต์ ฟักแก้ว 60
550610358 นายนฤพนธ์ โญกาศ 60
550610359 นายนัฐพล ดวงเลขา 60
550610360 นายนันท์ธกิจ สุดสายเนตร 60
550610361 นายบุญญินท์ วงศ์รักมิตร 60
550610362 นางสาวปทิตตา นนท์เดชกูล 60
550610363 นายปธิกร โค้วตระกูล 60
550610364 นายปรภัทร์ กันทะวงศ์ 60
550610365 นายประจักษ์ นิลนนท์ 60
550610366 นายประวีณ อยรังสฤษฎ์กูล 60
550610368 นายปรัชญา สายวงศ์ 60
550610369 นายปวัน รักการศิลป์ 60
550610370 นางสาวปาณิสรา ใจมุข 60
550610371 นายปิยชนน์ ศิริรัตน์ 60
550610372 นายปิยะวัฒน์ จตุจินดา 60
550610373 นายเผด็จยุทธ ยอดวิญญูวงศ์ 60
550610374 นายพงษ์ศิริ เพ็ชรนิล 60
550610375 นายพนา ทองสุข 60
550610376 นางสาวพนิตพิมพ์ สว่างบัณฑิตกุล 60
550610377 นายพรพิพัฒน์ ชาญพานิชกิจโชติ 60
550610378 นางสาวพริ้วแพรว สุตะสม 60
550610379 นายพศวัต บุญอุปละ 60
550610380 นายพศวัต อวนศรีสุข 60
550610381 นายพศวีร์ วิจิตรกำเหนิดกุล 60
550610383 นายพิชญพงศ์ ศิลา 60
550610384 นายภัคสัณห์ สุนทรพงษ์ 60
550610385 นายภัทรพงศ์ ดวงสมบูรณ์ 60
550610386 นายภัทรพล กาละปัน 60
550610387 นายภากร ซื่อเจริญกิจ 60
550610389 นายภาณุพงศ์ มาลีรัตน์ 60
550610390 นายภานุกร พรลีแสงสุวรรณ์ 60
550610391 นางสาวภาวดี วงศ์ธนาทรัพย์ 60
550610392 นายภาสกร คำรศ 60
550610393 นายภูสิทธิ์ วิเชียรรัตน์ 60
550610394 นายมนตรี เลียบโลก 60
550610395 นายมารุต พงศ์อายุกูล 60
550610396 นายยุทธพล เตชาติ 60
550610397 นายยุทธพิชัย จันทร์ขวาง 60
550610398 นายเยี่ยมยุทธ ไม้สนธิ์ 60
550610399 นางสาวรัญชณา ศรีพานิช 60
550610400 นายรัฐพงษ์ เจริญลาภ 60
550610401 นายรัตนพล แสงงาม 60
550610402 นายรามณรงค์ วณีสอน 60
550610403 นายฤทธิชัย พิมพา 60
550610404 นายวทัญญู ธงยี่สิบสอง 60
550610405 นางสาวมิณฑิตา จินดากาศ 60
550610406 นายวนนท์ จูด้วง 60
550610407 นายวรงค์กรณ์ สินไชย 60
550610408 นายวรปรัชญ์ ธนสาร 60
550610409 นายวรภาส สายยนต์ 60
550610410 นายวรเมธ พัฒนกิจจารักษ์ 60
550610411 นายวริษฐ์ รัตนพันธุ์ 60
550610412 นายวัชรพล ขัตติยะบุตร 60
550610413 นายวิชญ์พล แสงอรุณ 60
550610414 นางสาววิชญ์สินี โสภา 60
550610415 นายวิทวัส พรหมวรรณ์ 60
550610416 นางสาววิภารัตน์ นุ่นมีศรี 60
550610417 นายวิศิษฏ์ สามิตร 60
550610418 นายวีรภัทร พร้าโต 60
550610419 นายวีระภัทร พงษ์พูล 60
550610420 นายเวธิตพงษ์ มาเนตร 60
550610421 นายศรัณย์ กัลยา 60
550610422 นายศุภกร เต็มป๊ก 60
550610423 นายศุภกฤต จีรพงษ์อุดม 60
550610424 นายศุภวัฒน์ เหลี่ยมผา 60
550610425 นายศุภวิชญ์ ใบสุขันธ์ 60
550610426 นายสถาพร อรุณไพร 60
550610427 นายสรศักดิ์ สุนศรี 60
550610428 นายสรุจ เทพพิทักษ์ 60
550610429 นายสายธนู อัตตะไพบูลย์ 60
550610430 นายสิทธิโชค สุทะโททน 60
550610431 นายสุเกษม นิรันดร์รัตนกิจ 60
550610432 นางสาวสุทธิภัทร พุทธิมานนท์ 60
550610433 นายเสฎฐวุฒิ พรมสุวรรณ์ 60
550610434 นายเสฐียรพงษ์ ฬ่อสุวรรณ 60
550610435 นายหฤษฎ์ กองจิว 60
550610436 นายหัตถพงษ์ วงค์นาง 60
550610437 นายอดิศักดิ์ จันโททัย 60
550610438 นายอนวัช นันทวงศ์ 60
550610439 นายอภิเชษฐ ชัยลังกา 60
550610440 นายอัจฉนะ ตาสาย 60
550610441 นายอุปถัมภ์ เพชรรักษ์ 60
550610443 นายเอกสิทธิ์ ปันปา 60
550610444 นายเอศนัย อินนั่งแท่น 60
550610445 นายกมล ติ๊บลูน 60
550610447 นายกรกฏ รัตนมหามณีกร 60
550610448 นายกานต์ พินิจการ 60
550610450 นายชัยสิทธิ์ วงษ์จันทร์ 60
550610451 นางสาวญาวลิน ปินตาไฝ 60
550610452 นายณัฐกานต์ ประสารพันธ์ 60
550610453 นายณัฐสิทธิ์ คำผง 60
550610454 นายทยชา แสงสอน 60
550610455 นายธีรวุฒิ ทัศน์จันทร์ 60
550610456 นายนพกร โกสินทร์ 60
550610457 นางสาวปานอนรรฆวี พัชรกุลดรินทร์ 60
550610458 นายพงศธร ติ๊บถา 60
550610459 นายมัฆวาณ มณีผ่อง 60
550610460 นายฤทธิกร ทองกูล 60
550610461 นายวรกรณ์ ศรีไพบูลย์ 60
550610462 นางสาววรฤทัย หล้ากันทา 60
550610464 นายสันติภาพ หอมนวล 60
550610465 นายสุทธินันท์ คำมา 60
550610466 นางสาวสุภาวดี ไชยปิง 60
550610467 นางสาวออมสิน อินดาฤทธิ์ 60
550610468 นายอัครเดช เหมศาสตร์ 60
550610469 นายอิทธิฤทธิ์ กาใจ 60
550610470 นายเอกลักษณ์ ตาปวน 60
550610472 นายณัฐชัย บุญปทุมพงศ์ 60
550610473 นายณัฐพร สุขุมาลวรรณ์ 60
550610475 นายติณณ์ อนุชาตระกูล 60
550610476 นายเตชัส วะรินทร์ 60
550610477 นายธนกิจ เต็มหล้า 60
550610478 นายธันยาวัฒน์ ใจนิ่ม 60
550610479 นายธีรัช กล่อมเกลา 60
550610480 นางสาวปรียาพร คำกลม 60
550610481 นายปิยพัทธ์ พุ่มวรรณแสง 60
550610482 นายมงคล แก้ววัง 60
550610483 นายวทัญญู ราชคมน์ 60
550610484 นายวรท นนทธิ 60
550610485 นายวรวัฒน์ แมดเมือง 60
550610486 นางสาวอัญชลี ตานัน 60
550610487 นายกรวิทย์ มูลเมือง 60
550610488 นางสาวกฤชภร สมิทธิพรผล 60
550610489 นายกฤษดา เรืองบวรเกษ 60
550610490 นายกังวาน ธุรี 60
550610491 นางสาวกัญญาณัฐ พิรุณรัตน์ 60
550610492 นายกันตพล ศรีธิยศ 60
550610493 นายกายเพชร มาเหมาะโชค 60
550610494 นายคึกพล หงษ์ทอง 60
550610495 นางสาวจิตรดาวรรณ ภวันนา 60
550610496 นายชนาธิป คำเพ็ญ 60
550610497 นายชลภูมิ ไทยยันโต 60
550610498 นายชวกร ธรรมเมธา 60
550610499 นายชิติพัทธ์ กลิ่นโท 60
550610500 นายฐิติกร เหลืองทองคำ 60
550610501 นายณภัทร เวชยันตรัตน์ 60
550610502 นายณัฏฐ์ปพน สุกิจปาณีนิจ 60
550610503 นายณัฏฐกิตติ์ บุญเอี่ยม 60
550610504 นายณัฐนนท์ ประเสริฐธิติพงษ์ 60
550610505 นายณัฐพงษ์ แก้วน้อย 60
550610506 นายณิชกุล คันธเสวี 60
550610507 นางสาวดลยา สนธยาสถาพร 60
550610508 นางสาวทีปภา ปริญญาณัฏฐ์ 60
550610509 นายเทพนิมิต สุรินทร์ปัญญา 60
550610510 นายธนกร แก้วพลิก 60
550610511 นายธนพงศ์ ธรรมลังกา 60
550610512 นายธนพล แก้วเมืองมูล 60
550610513 นายธนฤกษ์ ลิ้มสุรศรี 60
550610514 นายธัชพล กล่อมเกลา 60
550610515 นายธัชพัฒน์ เกษรศรี 60
550610516 นายนครินทร์ อภิรักษ์โยธิน 60
550610517 นางสาวนภิสา สวามิภักดิ์ 60
550610518 นางสาวนริฎา สันติภราดรกุล 60
550610519 นางสาวนาตาชา วัชลากูล 60
550610520 นายบวร อินต๊ะเม้า 60
550610521 นายปรวัธน์ รัตนคูหา 60
550610522 นางสาวประภัสสร งามธรณกิจ 60
550610523 นายปาณัสม์ สรชัย 60
550610524 นายปิยะพงศ์ บุญสมปาน 60
550610525 นายพงศกร สมมาลัย 60
550610526 นางสาวพจณิชา พิสุทธิ์ธนวัฒน์ 60
550610527 นายพศวีร์ พรมมหาราช 60
550610528 นางสาวพัชรินทร์ งามใส 60
550610529 นางสาวพิชญพร บุญไทร 60
550610530 นายพีรณัฐ ธารทะเลทอง 60
550610531 นายภัทราวุฒิ วิทยาภิรมย์ 60
550610532 นายภาสวุฒิ ธนันชัย 60
550610534 นายรชตะ เกตุสุวรรณ์ 60
550610535 นายรณชัย ศรีธวัช ณ อยุธยา 60
550610536 นายรัฏฐสันต์ ศรีสองเมือง 60
550610537 นางสาวรัตนาภรณ์ สุนทรนาคา 60
550610538 นางสาวลลิตา จารุชาต 60
550610539 นายวชิรชัย พินิจศักดิ์ 60
550610540 นายวริศ กรรณฐสุทธิ์ 60
550610541 นายวัชรพงษ์ ธงเทียน 60
550610542 นายวันชัย สร้างกุศลวงศ์ 60
550610543 นายวิจักขพงษ์ วิไลกุล 60
550610544 นายวีรภัทร วงษ์สงวนสอดศรี 60
550610545 นายวุฒิพันธ์ สุริยะนันท์ 60
550610546 นางสาวศศิวิมล ใจศิลป์ 60
550610547 นายศุภเลิศ ว่องกุลกิจ 60
550610548 นายศุภากร ยุคลธง 60
550610549 นายสหรัฐ สุดหอม 60
550610550 นายสุภัทร กรโกษา 60
550610551 นายสุวิจักขณ์ พงศ์กิดาการ 60
550610552 นางสาวหทัยรัตน์ บุญภักดี 60
550610553 นายหัสกิจ ภักดี 60
550610554 นายอนิวรรต สุทธิมโนรัตน์ 60
550610555 นายอภิวัฒน์ รวมสุข 60
550610556 นางสาวอรทัย เดชชัยยะ 60
550610557 นางสาวอัจฉราภรณ์ จิโน 60