ประกาศ นักศึกษาที่มีรายชื่อดังต่อไปนี้ ให้ไปรับเงินคืนค่าหน่วยกิต ได้ที่ กองคลัง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในวัน เวลา ราชการ (หยุดพักเที่ยง)
01 คณะมนุษยศาสตร์ (75 คน)
02 คณะศึกษาศาสตร์ (758 คน)
03 คณะวิจิตรศิลป์ (442 คน)
04 คณะสังคมศาสตร์ (44 คน)
05 คณะวิทยาศาสตร์ (279 คน)
06 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (706 คน)
07 คณะแพทยศาสตร์ (0 คน)
08 คณะเกษตรศาสตร์ (132 คน)
09 คณะทันตแพทยศาสตร์ (109 คน)
10 คณะเภสัชศาสตร์ (65 คน)
11 คณะเทคนิคการแพทย์ (18 คน)
12 คณะพยาบาลศาสตร์ (744 คน)
13 คณะอุตสาหกรรมเกษตร (143 คน)
14 คณะสัตวแพทยศาสตร์ (67 คน)
15 คณะบริหารธุรกิจ (124 คน)
16 คณะเศรษฐศาสตร์ (7 คน)
17 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (0 คน)
18 คณะการสื่อสารมวลชน (0 คน)
19 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (1 คน)
20 คณะนิติศาสตร์ (0 คน)
21 คณะวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี (0 คน)
คณะ ทันตแพทยศาสตร์

รหัสนักศึกษาชื่อ-สกุล จำนวนเงินรับคืน (บาท)
540910001 นายกชพล คูหารัตนไชย 60
540910002 นางสาวกนิษฐ์ขวัญ เอื้องไพบูลย์ 60
540910003 นางสาวกรกมล ประทุมคำ 60
540910004 นายกฤตานน อังคนาวราพันธุ์ 60
540910005 นายก่อกุศล รอดอารีย์ 60
540910006 นายก้องภพ พิทักษ์สินสุข 60
540910007 นางสาวกัญญ์วรา แสงหงษ์ 60
540910008 นางสาวกัญญารัตน์ กัลยา 60
540910009 นายกานต์กวี เรือนแก้ว 60
540910010 นายกิตติพันธ์ ขวัญใจ 60
540910011 นายกีรติ วิริยางกูร 60
540910012 นางสาวเกศกัญญา มีศีล 60
540910013 นายครองพล ชื่นบาน 60
540910015 นางสาวจุฑามาศ เจิดสิริพันธ์พงศ์ 60
540910016 นางสาวชญานิศ อุปนันท์ 60
540910017 นางสาวชญานิษฐ์ ชาติเวียง 60
540910018 นางสาวชนิกานต์ อินทรสุขสันติ 60
540910019 นายชำนาญวิทย์ ศุภกลาป 60
540910020 นางสาวชุตินันท์ ไชยวุฒิ 60
540910021 นายโชติวิทย์ คุณประดิษฐ์ 60
540910022 นางสาวญาณิศา กันดอก 60
540910023 นางสาวญาณิสา เวชชพิทักษ์ 60
540910024 นางสาวญาดา เยห์ 60
540910025 นายฐิรไชยวัฒน์ พันธ์กุล 60
540910026 นางสาวณฐพร มณีวรรณ 60
540910027 นายณฐเสฏฐ์ แซ่ตง 60
540910028 นายณัฏฐพงศ์ ฮวกนิล 60
540910029 นางสาวณัฐชยา นันทวิชาวุธสาร 60
540910030 นายณัฐนนท์ สังหาร 60
540910031 นายณัฐพงษ์ ทองยา 60
540910032 นางสาวณัฐพร เลาประสพวัฒนา 60
540910033 นายณัฐภัทร คำนึงสิทธิ 60
540910034 นายดนุพงษ์ ชัยอริยะกุล 60
540910035 นางสาวตันหยง พรรณเชษฐ์ 60
540910036 นายถิรภัทร พันธ์สุโภ 60
540910037 นายทัตพงศ์ นักหล่อ 60
540910038 นางสาวทิพย์ชฎา ศรีวิลัย 60
540910039 นายธนกร เกื้อกูลพิทักษ์ 60
540910040 นายธนกร ดำรงค์สกุล 60
540910041 นายธนพล วิจิตรตระการกุล 60
540910042 นายธนภูมิ ไชยวงศ์ 60
540910043 นางสาวธนัยรัตน์ จงประเสริฐ 60
540910044 นางสาวธนิตา สายยนต์ 60
540910045 นายธราปัฐพ์ มาลากุล ณ อยุธยา 60
540910046 นายธำรง เมฆพฤทธิ์ 60
540910047 นายนนทพัทธ์ ครองบารมี 60
540910048 นายนพ นันทวโนทยาน 60
540910049 นางสาวนวพร แมนมนตรี 60
540910050 นายนัทธพงศ์ กันทาสม 60
540910051 นายบัลลังก์ กาพย์ไชย 60
540910052 นางสาวเบญญานุช กิ่งแก้ว 60
540910053 นางสาวปฐมาภรณ์ เรืองยศ 60
540910054 นางสาวปนิตา กิตสดายุรัช 60
540910055 นางสาวปัณฑ์ชนิต วงศ์รจิต 60
540910056 นางสาวปานตา ปัญญาวุฒิประสิทธิ์ 60
540910057 นางสาวปาริชาต อิศรางกูร ณ อยุธยา 60
540910058 นางสาวปิ่นมุก สุภาไชยกิจ 60
540910059 นายปิยวัช ผาเจริญ 60
540910060 นางสาวปิยะฉัตร ไชยเจริญ 60
540910061 นายปิยะณัฐ สง่างาม 60
540910062 นายพงศกร เดือนเพ็ญ 60
540910063 นางสาวพนิดา พงษ์อัคคศิรา 60
540910064 นางสาวพรทิพย์ วิบูลย์ศิริวงศ์ 60
540910065 นางสาวพลอย อดิศรกาญจน์ 60
540910066 นายพลาพัฒน์ พิงคำขา 60
540910067 นายพันฤทธิ์ ทองมาเอง 60
540910068 นางสาวพาศิริ ตั้งสำเริงวงศ์ 60
540910069 นางสาวพิชชาภา ผุดผ่อง 60
540910070 นางสาวพิชชารัตน์ ลีวาณิชยนันท์ 60
540910071 นางสาวพิชญานี ชุมพลกุล 60
540910072 นางสาวพิมพ์พร มีขันทอง 60
540910073 นายพีชรัช อารีย์หนู 60
540910074 นายพีรพจน์ รุจิระวิโรจน์ 60
540910075 นายพีรพัฒน์ วัดนก 60
540910076 นายพุฒิพงศ์ ศรีภินันท์ 60
540910077 นางสาวพุธรัตน์ โชติการ 60
540910078 นางสาวเพ็ญผ่อง สุขสมเพียร 60
540910079 นางสาวเพียงรวี ดำเนินสวัสดิ์ 60
540910080 นางสาวเพียงรัมภา กันธะทิพย์ 60
540910081 นายภควัต อาวิพันธุ์ 60
540910082 นายภูชิต โลกิตสถาพร 60
540910083 นายภูมัย สุภาไหว 60
540910084 นางสาวมณฑิตา อารีพิพัฒ 60
540910085 นางสาวมาริสา ศรีอนุวัติพงศ์ 60
540910086 นางสาวยศยา แหลมหลัก 60
540910087 นายรุตติคนธ์ ผัดผล 60
540910088 นายวชิระ ตันติฤทธิพร 60
540910089 นางสาววรรณวนัช สิงห์ทอง 60
540910090 นายวสุพล สอดศุข 60
540910091 นางสาววิรดา วานิชรัตน์ 60
540910092 นางสาววิรินรัตน์ ชัยชนะ 60
540910093 นายวิสุ สายนำทาน 60
540910094 นายศรัณย์พงศ์ อิ่มอำไพ 60
540910095 นางสาวศิรดา ชินนิยมพาณิชย์ 60
540910096 นางสาวศิริลักษณ์ คำประพันธ์ 60
540910097 นางสาวศิริวรรณ ชาญวัฒนกิจ 60
540910098 นายศุภปัญญ์ จันทรานุสนธิ์ 60
540910099 นายสุกฤษฏิ์ เกตุวงศ์ 60
540910100 นางสาวสุขุมาล บุญลือ 60
540910101 นายสุทธิเกียรติ จตุพิธพรรณี 60
540910102 นางสาวสุธินี เนตรทิพย์ 60
540910103 นายสุเมธี ยุทธวงศ์ 60
540910104 นายสุวัฒน์ ตันยะ 60
540910105 นางสาวอภิชญา พรพรหม 60
540910106 นายอภิณัฐ คำอุดม 60
540910107 นายอรรถพล สนจิตร์ 60
540910108 นางสาวอริสา รุ่งเรืองธนะกิจ 60
540910109 นางสาวปุณยนุช สัมภวะผล 60
540910110 นางสาวอิศรัตน์ ไชยเจริญ 60